ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

135
โรงเรียนในสังกัด
38
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
60
โรงเรียนขนาดเล็ก
36
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 4
2.96
21 - 40 คน
 7
5.19
41 - 60 คน
 8
5.93
61 - 80 คน
 22
16.30
81 - 100 คน
 14
10.37
101 - 120 คน
 10
7.41
รวม
 60
44.44
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 46
34.07
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 17
12.59
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 8
5.93
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 3
2.22
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 1
0.74
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 135
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 60 แห่ง

44.44%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 63 แห่ง

46.67%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 11 แห่ง

8.15%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 1 แห่ง

0.74%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 97 แห่ง

71.85%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 38 แห่ง

28.15%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
จำนวนโรงเรียน 135 แห่ง 36 ตำบล
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด