50

อำเภอเมืองกาญจนบุรี

19

อำเภอศรีสวัสดิ์

40

อำเภอท่าม่วง

26

อำเภอด่านมะขามเตี้ย
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 6 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2567)
ห้องเรียน
(2567)
บุคลากร ผู้บริหาร
71010101 วัดหนองตะครอง หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
43
9
8
นางพิสมัย ตุติ
71010102 บ้านโกรกตารอด หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
54
9
9
นายพอเจต จำปาทอง
71010103 ดิศกุล หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
245
9
14
นางสาวรัชนีกรณ์ วงษ์ทิพย์
71010104 บ้านหนองอีเห็น หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
54
9
6
นางสาวจิราภรณ์ เจริญเชื้อ
71010105 บ้านหนองสองห้อง หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
234
12
19
นายจีระ ศรีสุขใส
71010136 จํารูญเนติศาสตร์ หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
7
4
3