จำนวนนักเรียนในสังกัด จำนวน 135 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2566)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
71010001
บ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี
0
0
0
0
71010002
บ้านแก่งหลวง เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี
11
130
126
256
71010003
วัดถ้ำมังกรทอง เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี
8
26
12
38
71010005
วัดท่าน้ำตื้น แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี
11
134
108
242
71010006
ท่าพะเนียดกุญชร แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี
9
51
46
97
71010007
บ้านหนองสองตอน แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี
11
158
152
310
71010011
บ้านทับศิลา ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี
0
0
0
0
71010012
บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี
16
235
187
422
71010014
บ้านหัวหิน ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี
8
87
77
164
71010015
วัดบ้านยาง ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี
8
40
43
83
71010016
วัดท่ามะขาม ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี
8
71
60
131
71010017
พัฒน์พงศ์ บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
9
40
40
80
71010018
บ้านห้วยน้ำขาว บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
15
209
191
400
71010019
หนองบ้านเก่าสามัคคี บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
9
80
85
165
71010020
บ้านตะเคียนงาม บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
8
84
53
137
71010022
บ้านทุ่งศาลา บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
8
42
36
78
71010025
วัดบ้านเก่า บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
9
129
111
240
71010026
วัดพุน้อย บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
9
32
30
62
71010027
ตชด.บ้านประตูด่าน บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
9
112
76
188
71010028
อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี
27
458
391
849
71010029
อนุบาลกาญจนบุรี บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี
57
966
898
1,864
71010030
บ้านหัวนา ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี
8
83
74
157
71010031
บ้านวังสารภี ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี
8
88
85
173
71010032
วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
29
475
474
949
71010033
วัดกาญจนบุรีเก่า ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
9
43
39
82
71010034
บ้านท่าหวี ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
9
52
54
106
71010035
บ้านจันอุย ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
8
34
19
53
71010037
บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
9
65
60
125
71010038
บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
9
50
61
111
71010039
บ้านหนองสามพราน วังด้ง เมืองกาญจนบุรี
8
55
46
101
71010040
บ้านท่ามะนาว วังด้ง เมืองกาญจนบุรี
8
36
30
66
71010041
บ้านวังด้ง วังด้ง เมืองกาญจนบุรี
8
111
90
201
71010042
บ้านท่าทุ่ม วังด้ง เมืองกาญจนบุรี
11
101
83
184
71010043
บ้านท่าโป่ง วังด้ง เมืองกาญจนบุรี
8
43
37
80
71010045
วัดเขาน้อย วังด้ง เมืองกาญจนบุรี
8
67
60
127
71010046
บ้านนากาญจน์ วังเย็น เมืองกาญจนบุรี
9
42
32
74
71010047
บ้านดงยาง วังเย็น เมืองกาญจนบุรี
9
22
18
40
71010048
บ้านวังตะเคียน วังเย็น เมืองกาญจนบุรี
8
45
48
93
71010049
บ้านหนองกลางพง วังเย็น เมืองกาญจนบุรี
9
31
25
56
71010050
ลุ่มโป่งเสี้ยว วังเย็น เมืองกาญจนบุรี
8
40
26
66
71010052
วัดศรีอุปลาราม หนองบัว เมืองกาญจนบุรี
12
161
148
309
71010053
บ้านพุประดู่ หนองบัว เมืองกาญจนบุรี
8
40
27
67
71010054
สมาคมนักเรียนเก่าราชินี หนองบัว เมืองกาญจนบุรี
8
47
33
80
71010055
บ้านหนองบัว หนองบัว เมืองกาญจนบุรี
8
43
47
90
71010056
บ้านพุเลียบ หนองบัว เมืองกาญจนบุรี
11
130
109
239
71010058
บ้านทุ่งนาคราช หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี
11
70
52
122
71010059
บ้านเขาปูน หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี
7
21
15
36
71010060
บ้านวังปลาหมู หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี
8
23
19
42
71010061
บ้านวังลาน หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี
12
148
121
269
71010062
วัดไทยวิวัฒนาราม หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี
8
31
40
71
71010063
บ้านถ้ำ เขาน้อย ท่าม่วง
9
34
29
63
71010064
บ้านดอนคราม เขาน้อย ท่าม่วง
6
6
7
13
71010065
วัดหนองตะโก เขาน้อย ท่าม่วง
11
97
88
185
71010066
บ้านห้วยน้ำโจน เขาน้อย ท่าม่วง
8
67
75
142
71010067
วัดท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อ ท่าม่วง
8
71
62
133
71010068
วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง ท่าม่วง ท่าม่วง
19
299
284
583
71010069
อนุบาลท่าม่วง ท่าม่วง ท่าม่วง
8
61
60
121
71010070
วัดท่าล้อ ท่าล้อ ท่าม่วง
8
71
51
122
71010071
เขาดินวิทยาคาร ท่าล้อ ท่าม่วง
22
201
244
445
71010073
วัดศรีสุวรรณาราม ทุ่งทอง ท่าม่วง
8
67
59
126
71010074
วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ทุ่งทอง ท่าม่วง
12
200
154
354
71010076
บ้านหนองน้ำขุ่น บ้านใหม่ ท่าม่วง
8
44
36
80
71010077
บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) บ้านใหม่ ท่าม่วง
8
72
59
131
71010078
บ้านสระเศรษฐี บ้านใหม่ ท่าม่วง
8
56
55
111
71010079
วัดลําสำรอง บ้านใหม่ ท่าม่วง
8
65
40
105
71010080
บ้านรางสะเดา พังตรุ ท่าม่วง
8
13
14
27
71010081
ตลาดสํารอง พังตรุ ท่าม่วง
8
84
89
173
71010082
วัดหนองพังตรุ พังตรุ ท่าม่วง
12
106
71
177
71010083
บ้านห้วยไร่ พังตรุ ท่าม่วง
9
75
61
136
71010084
บ้านหนองเป็ด พังตรุ ท่าม่วง
12
100
91
191
71010085
วัดม่วงชุม ม่วงชุม ท่าม่วง
9
37
26
63
71010086
วัดชุกพี้ ม่วงชุม ท่าม่วง
11
75
58
133
71010087
วัดขุนไทยธาราราม รางสาลี่ ท่าม่วง
12
165
171
336
71010088
บ้านรางสาลี่ รางสาลี่ ท่าม่วง
8
80
82
162
71010089
วัดสระกลอยสามัคคีธรรม รางสาลี่ ท่าม่วง
8
41
33
74
71010090
บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) วังขนาย ท่าม่วง
8
60
41
101
71010091
วัดวังขนายทายิการาม วังขนาย ท่าม่วง
8
96
104
200
71010093
บ้านหนองตาบ่ง วังขนาย ท่าม่วง
8
50
50
100
71010094
วัดวังศาลา วังศาลา ท่าม่วง
12
158
140
298
71010095
วัดหนองเสือ วังศาลา ท่าม่วง
11
97
110
207
71010096
บ้านหนองสะแก วังศาลา ท่าม่วง
11
98
73
171
71010097
วัดโพธิ์ศรีสุขาราม วังศาลา ท่าม่วง
9
58
65
123
71010099
วัดอินทาราม หนองขาว ท่าม่วง
9
113
83
196
71010100
บ้านห้วยตลุง หนองขาว ท่าม่วง
9
73
80
153
71010101
วัดหนองตะครอง หนองตากยา ท่าม่วง
9
20
23
43
71010102
บ้านโกรกตารอด หนองตากยา ท่าม่วง
9
25
26
51
71010103
ดิศกุล หนองตากยา ท่าม่วง
10
143
129
272
71010104
บ้านหนองอีเห็น หนองตากยา ท่าม่วง
9
38
29
67
71010105
บ้านหนองสองห้อง หนองตากยา ท่าม่วง
12
122
117
239
71010107
วัดยางเกาะ กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย
11
75
69
144
71010108
บ้านกลอนโด กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย
9
35
45
80
71010110
วัดหนองบัว กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย
9
76
61
137
71010111
บ้านแหลมทอง กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย
9
26
26
52
71010112
บ้านทุ่งมะขามเฒ่า กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย
8
72
72
144
71010113
วัดจรเข้เผือก จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
11
101
74
175
71010114
บ้านท่ามะเฟือง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
8
95
87
182
71010115
บ้านท่าเสด็จ จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
8
14
18
32
71010116
วัดถ้ำอ่างหิน จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
8
15
18
33
71010117
บ้านหนองหญ้าปล้อง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
11
81
70
151
71010118
บ้านหนองกวาง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
9
60
49
109
71010119
บ้านทุ่งยาว จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
7
28
22
50
71010120
บ้านหนองโสน จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
8
34
41
75
71010121
บ้านไทรทอง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
11
109
97
206
71010122
บ้านโป่งโก จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
8
63
52
115
71010123
บ้านท่ามะไฟ จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
9
46
52
98
71010124
บ้านเนินไพร ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
8
33
42
75
71010125
บ้านหนองหิน ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
7
17
12
29
71010126
บ้านหนองปล้อง ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
8
53
46
99
71010127
บ้านท่าแย้ ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
8
62
42
104
71010129
บ้านท่าพุ ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
8
73
61
134
71010131
อนุบาลด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
16
191
174
365
71010132
ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
8
68
79
147
71010133
บ้านหนองไผ่ หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย
11
75
78
153
71010134
บ้านหนองปากดง หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย
8
37
31
68
71010135
บ้านหินแด้น หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย
9
71
66
137
71010136
จํารูญเนติศาสตร์ หนองตากยา ท่าม่วง
5
5
6
11
71030041
บ้านน้ำพุ เขาโจด ศรีสวัสดิ์
11
143
117
260
71030042
บ้านสามหลัง เขาโจด ศรีสวัสดิ์
11
87
85
172
71030044
บ้านดงเสลา ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์
11
105
82
187
71030045
บ้านโป่งหวาย ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์
8
74
64
138
71030046
บ้านพุน้ำเปรี้ยว ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์
8
26
25
51
71030047
บ้านท่าสนุ่น ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์
8
35
34
69
71030048
บ้านบนเขาแก่งเรียง ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์
11
107
86
193
71030049
ชุมชนบ้านท่ากระดาน ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์
11
135
143
278
71030050
บ้านหม่องกระแทะ ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์
8
49
34
83
71030051
บ้านเจ้าเณร ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์
11
103
81
184
71030054
วัดถ้ำองจุ นาสวน ศรีสวัสดิ์
9
33
31
64
71030055
บ้านองหลุ นาสวน ศรีสวัสดิ์
9
31
34
65
71030056
บ้านปากนาสวน นาสวน ศรีสวัสดิ์
11
113
88
201
71030057
บ้านองสิต นาสวน ศรีสวัสดิ์
8
57
51
108
71030058
บ้านนาสวน นาสวน ศรีสวัสดิ์
12
65
62
127
71030059
บ้านน้ำมุด แม่กระบุง ศรีสวัสดิ์
11
114
115
229
71030060
บ้านต้นมะพร้าว แม่กระบุง ศรีสวัสดิ์
11
143
130
273
71030061
อนุบาลศรีสวัสดิ์ หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์
11
106
96
202
71030062
บ้านทุ่งนา หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์
11
83
61
144