การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน NT ป.3 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (เขตพื้นที่)
ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน NT ป.3 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (เขตพื้นที่)
ปีการศึกษา
ด้านภาษา (Literacy)
ด้านคำนวณ (Numeracy)
ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน
2562
41.34
41.83
0
41.58
2563
38.02
47.24
0
42.63
2564
52.7
59.29
0
55.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน NT ป.3 ปีการศึกษา 2564
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน NT ป.3 ปีการศึกษา 2564
ระดับ
ด้านภาษา (Literacy)
ด้านคำนวณ (Numeracy)
ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน
เขตพื้นที่
52.7
59.29
0
55.99
สพฐ.
48.73
55.48
0
52.11
ประเทศ
49.44
56.14
0
52.8
เลือกปีการศึกษา
คะแนนเฉลี่ย NT รายโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย NET ป.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
ด้าน
2562
2563
2564
ด้านภาษา
41.34
38.02
52.7
ด้านคำนวณ
41.83
47.24
59.29
ด้านเหตุผล
0
0
0
รวม
41.58
42.63
55.99