ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 1


จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ

ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
1
1
2
 ชำนาญการ
คศ.2
6
3
9
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
43
57
100
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
1
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
50
62
112
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
1
1
 ชำนาญการ
คศ.2
4
6
10
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
4
4
8
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
8
11
19
 3. ครู
-
คศ.1
84
308
392
 ชำนาญการ
คศ.2
68
252
320
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
41
326
367
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
1
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
1
1
รวม
-
193
888
1,081
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
53
176
229
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
30
0
30
 6. พนักงานราชการ
-
-
9
28
37
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
85
243
328
รวมทั้งหมด
430
1,411
1,841