ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 229 คน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
71010002 บ้านแก่งหลวง นางสาวกัลยา นรสาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010002 บ้านแก่งหลวง นางสาวอรยา บูรณะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010002 บ้านแก่งหลวง นางสาววรัตนิภา โพระดก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010005 วัดท่าน้ำตื้น นายศรุต มิ่งเจริญทรัพย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010006 ท่าพะเนียดกุญชร นางปรารถนา สมศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010007 บ้านหนองสองตอน นางสาวศิรินทร์ณดา เมธานิธิโยธิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010007 บ้านหนองสองตอน นางสาวชิราพา พีรพุฒิเวทย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010014 บ้านหัวหิน นายอำพล มะลิป่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010014 บ้านหัวหิน นางสาวธวัลพร ตระกลพัฒนากุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010017 พัฒน์พงศ์ นางวรรณนิศา ทองคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010017 พัฒน์พงศ์ นางสาวสุวรรณรักษ์ สังข์ทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว นายกิตติ ศรีบริบูรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว นางสาวบัณณัฐวดี ทัพซ้าย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทกร อินทราพงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว นางสาวปุณญ์คณิต์ภัค ภักดีภิริญะสกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010019 หนองบ้านเก่าสามัคคี นายพงษ์ศิริ นงลักษณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010019 หนองบ้านเก่าสามัคคี นางสาวกวิณนา มะลิวัลย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010019 หนองบ้านเก่าสามัคคี นางสาวณิชนันท์ ศรีสังข์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010019 หนองบ้านเก่าสามัคคี นางสาวอารีญา ศิลาสอาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010020 บ้านตะเคียนงาม นางสาวนันทิพร เนียมแสง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010020 บ้านตะเคียนงาม นางสาวสุทธิญา ชลวิถี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010025 วัดบ้านเก่า นางสาวชัชชารี ปานเรือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010025 วัดบ้านเก่า นางสาวรุจิษยา สว่างประเสริฐ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010026 วัดพุน้อย นางสาวไพลิน อินทร์สำราญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010027 ตชด.บ้านประตูด่าน นางสาวชนิดา เพ็งเซ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010027 ตชด.บ้านประตูด่าน นายพีรดนย์ รูปทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นายเฉลิมพร จันทร์หนัก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวนุชนารถ จันทร์แก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวปวริศา ศรีจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวสุมิตรา สิทธิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวณัฐธิดา เจริญสุข ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นายเจษฎา ห้วยหงษ์ทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวนิธิกร เทศขำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวสิริกานต์ โสภาพินิจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวกันย์สินี สอนพินิจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวธัญสมร ทองคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวอารีย์ลักษณ์ วิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010030 บ้านหัวนา นายบุญญฤทธิ์ เกษมโสต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010030 บ้านหัวนา นายกิตติภัณฑ์ สว่างกาญจน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010031 บ้านวังสารภี นางสาวสุภัทรา คชรัตน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นายทัศพร สุนทราลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นายอาคม สุวรรณบุปผา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010034 บ้านท่าหวี นายอนุพงค์ นวลสุวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010034 บ้านท่าหวี นางสาววันวิสาข์ ชมมี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010034 บ้านท่าหวี นางสาวอัจฉราพรรณ อาจปักษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010037 บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) นางสาวภัทรานิษฐ์ บุญน้อม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010037 บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) นางสาวกันต์กนิษฐ์ เอี่ยมอิ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010040 บ้านท่ามะนาว นายอัครชัย สุนทรวิภาต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010041 บ้านวังด้ง นางสาวขวัญฤดี ดวงทิพย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010041 บ้านวังด้ง นางสาวพบพร ทองก้อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010042 บ้านท่าทุ่ม นายฐิติวัฒน์ อิ่มแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010042 บ้านท่าทุ่ม นางสาวสุวิมล พุ่มเข็ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010043 บ้านท่าโป่ง นางสาวกัญญารัตน์ จันต๊ะกูล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010047 บ้านดงยาง นางสาวโสรยา เสาวรส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010047 บ้านดงยาง นายนายภัคพงศ์ หมื่นชำนาญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010049 บ้านหนองกลางพง นายนันทวัฒน์ ขาวจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010050 ลุ่มโป่งเสี้ยว นางสาวภสมน แก้วพลอย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010050 ลุ่มโป่งเสี้ยว นางสาวอรญา สายทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010050 ลุ่มโป่งเสี้ยว นางสาวสกุลรัตน์ แก้วอุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010055 บ้านหนองบัว นางสาวพรพรรณ รักสม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010056 บ้านพุเลียบ นางสาวธัญจิตรา กันทา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010056 บ้านพุเลียบ นางสาวภัคภร ธนาดิศพงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010056 บ้านพุเลียบ นายธนกร สามงามไกร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010056 บ้านพุเลียบ นางสาวจุฑามณี ถาวรล้ำเลิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010056 บ้านพุเลียบ นายนาวี รักอู่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010058 บ้านทุ่งนาคราช นางสาวศุภรดา ทวีบุญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010058 บ้านทุ่งนาคราช นางสาวประภัสสร บัวเงิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010058 บ้านทุ่งนาคราช นางสาวปานรดา บุญศรีรอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010058 บ้านทุ่งนาคราช นางสาววนิสตา ศรีสนาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010058 บ้านทุ่งนาคราช นางสาวณัฐสิมา นิลจินดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010060 บ้านวังปลาหมู นางสาวเปรมจิต มะลิซ้อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010061 บ้านวังลาน นายฐธนกรยศ โพธิ์ผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010061 บ้านวังลาน นายกานต์ นิรันฤทธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010061 บ้านวังลาน นางสาวพิกุล ภาดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010062 วัดไทยวิวัฒนาราม นางสาวอนุสรา นินบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010063 บ้านถ้ำ นางสาวมนสิชา เกตุกัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010063 บ้านถ้ำ นางสาวธีราพร แร่มี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010063 บ้านถ้ำ นางสาวเบญจพร จิตใจ​เที่ยงแท้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010066 บ้านห้วยน้ำโจน นางสาวทิพย์วรรณ ม่วงทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010067 วัดท่าตะคร้อ นางสาวบุษยมาศ สมบูรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นางสาวดุจเดือน อู่อรุณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นายนฤศิลป์ ศรีจรรยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010069 อนุบาลท่าม่วง นางสาวสุดารัตน์ แสงสุริยะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010070 วัดท่าล้อ นางสาวสุภาวรรณ สว่างประเสริฐ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010071 เขาดินวิทยาคาร นางสาวจิราพร ปานรอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010076 บ้านหนองน้ำขุ่น นายธนพล ถาวรวงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010078 บ้านสระเศรษฐี นางสาวธัญญารัตน์ เกษร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010079 วัดลําสำรอง นางสาวอาริสา เกตุสุวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010080 บ้านรางสะเดา นางสาวมณีรัตน์ ตั้งเจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010082 วัดหนองพังตรุ นางสาวสุธินี โคกแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010083 บ้านห้วยไร่ นางจันทิมา วันจา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010084 บ้านหนองเป็ด นางอภิสรา จันทร์พูล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010084 บ้านหนองเป็ด นางสาวฐิติชญา วงค์ตาผา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010084 บ้านหนองเป็ด นางสาวเกศวรินทร์ ธรรมบุญเป็ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010084 บ้านหนองเป็ด นางสาวรัชพร กองม่วง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010085 วัดม่วงชุม นายอนุชิต สมหวัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010086 วัดชุกพี้ นายชารีฟ มัสสกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010087 วัดขุนไทยธาราราม นายเสกสรรค์ วัลยาวัชร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010088 บ้านรางสาลี่ นางสาวธัญลักษณ์ แสงไทย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010089 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม นายณวรรษกร พิมแสน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010089 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม นางสาวอัญชิษฐา ทองดอนน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010089 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม นายวสันต์ แก้ววิเศษ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010089 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม นางสาวปริยากร กายจนีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010090 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) นางสาวอรสา โชควนากุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010091 วัดวังขนายทายิการาม นายวิษณุ อุดมลาภ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010093 บ้านหนองตาบ่ง นางสาวศศินา สังข์ทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010094 วัดวังศาลา นางสาวเสาวลักษณ์ ภุมรินทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010095 วัดหนองเสือ นางสาวสุพรรษา คชายุทธ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010096 บ้านหนองสะแก นางสาวนภัสสร สระศรีโสม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010096 บ้านหนองสะแก นางสาวพัทรศยา อ้นปรางค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010097 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม นางสาวพิมพิไล มะไพร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010097 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม นายอมรเทพ ทอง ณ รังสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010099 วัดอินทาราม นางสาวอารยา พิกุลทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010100 บ้านห้วยตลุง นางสาวจุฑามาส สมุทวนิช ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010100 บ้านห้วยตลุง นางสาวเยาวภา ขำวังยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010101 วัดหนองตะครอง นางสาวศรสวรรค์ นาเวช ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010102 บ้านโกรกตารอด นางสาวณัฐนิชา บ่อแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010102 บ้านโกรกตารอด นางสาวณัฐธิดา เณรจาที ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010102 บ้านโกรกตารอด นางสาวนพลักษณ์ อาจปักษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010103 ดิศกุล นางสาวเมธาพร วรวงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010104 บ้านหนองอีเห็น ว่าที่ร้อยตรีเสนาบดี รุ่งศรีกนก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010104 บ้านหนองอีเห็น นายณัฐภัทร นางแย้ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010104 บ้านหนองอีเห็น นางสาวเมทินี อบเชย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010104 บ้านหนองอีเห็น นางสาวทิพย์วรรณ ฆ้องชะฎา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010107 วัดยางเกาะ นายวิเศษ ชูศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010107 วัดยางเกาะ นางสาวสุนิตย์สา ฉิมเนย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010108 บ้านกลอนโด นางสาวขวัญเรือน กรรณลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010110 วัดหนองบัว นายอนุสรณ์ บุญสุข ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010110 วัดหนองบัว นางสาวปารตี ชีวังกูล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010110 วัดหนองบัว นางสาวศิรินภา จิตร์อ่ำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010112 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า นางสาวทิพารัตน์ สุ่มมาตร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010112 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า นางสาวบุณฑริก นุ่มวัฒนะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010112 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า นางสาวอริศรา หมวดเอ่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010113 วัดจรเข้เผือก นางสาวพรรณนรา กาญจนะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010113 วัดจรเข้เผือก นางสาวภคณัช ทรัพย์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010115 บ้านท่าเสด็จ นางสาวณัฏฐิณี ศรีอุทธา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010116 วัดถ้ำอ่างหิน นางสาววรรณนิสา เรืองเกษม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวนฤมล นวลนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวภัสสร เทียมผูก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวนาตยา พุ่มสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวบุณยาพร กลีบเมฆ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง นายวีรภัทร ภักดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010118 บ้านหนองกวาง นางสาวจิราวรรณ สายหมี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010118 บ้านหนองกวาง นางสาวกวินฉัตร์ นันทฉัตร์ธีรกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010118 บ้านหนองกวาง นางสาวราตรี ครุธเครือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010119 บ้านทุ่งยาว นางสาวนฤมล ชั่งถาวร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010120 บ้านหนองโสน นางสาวศันสนีย์ จันทร์ใส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010121 บ้านไทรทอง นายพงศกร นาสาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010121 บ้านไทรทอง นางสาวรุจิรา จันทร์ทองเทศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010121 บ้านไทรทอง นายกิตติศักดิ์ สมวงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010122 บ้านโป่งโก นางสาวพันธ์นิภา หิรัญกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010122 บ้านโป่งโก นางธมนพรรณ พลประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010122 บ้านโป่งโก นางสาวสุภารัตน์ ฐานะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010123 บ้านท่ามะไฟ นายวุฒิพงศ์ เทียระคา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010124 บ้านเนินไพร นางสาวกาญจน์จิรา ศรท้วม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010124 บ้านเนินไพร นางสาวชัญญานุช สำราญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010124 บ้านเนินไพร นางพนิดา หัตถาครองหทัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010125 บ้านหนองหิน นางสาวขจีรัตน์ เสือสกุล ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
71010125 บ้านหนองหิน นางสาววาสินี ทองเย็น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010125 บ้านหนองหิน นางสาวปฏิมากร มั่นใจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010126 บ้านหนองปล้อง นายวีรภัทร กระต่ายทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010127 บ้านท่าแย้ นางสาวกชกร ถิ่นวัฒนานุกูล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010127 บ้านท่าแย้ นางสาวพจนี สามร้อยงาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย นางสาวจุรีย์พร หมื่นจงจำปา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย นางสาวกุลชา นิรันฤทธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010132 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) นายตุลยวัต ทองตระกูล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010132 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) นายเจษฎากร เกิดไพบูลย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010132 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) นางสาวเจียระไน พันแสน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010132 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) นางสาวเบญจมาภรณ์ รอชัยกูล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010133 บ้านหนองไผ่ นายนนท์ธวัช อุ่นจังหาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010133 บ้านหนองไผ่ นางสาววรรณวิมล ดัสกร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010133 บ้านหนองไผ่ นางสาวภทรพรรณ พันธ์ฮุน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010134 บ้านหนองปากดง นายนพดล เชียงกา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030041 บ้านน้ำพุ นางสาวกฤตยา พนาวันสุทธิศาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030041 บ้านน้ำพุ นายอติพร มีแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030041 บ้านน้ำพุ นางสาววรรณิศา บุญรัตนช่วง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030042 บ้านสามหลัง นางสาวอรพิน แก้วสุขใส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030042 บ้านสามหลัง นายมงคลชัย ชาวปลายนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030044 บ้านดงเสลา นางสาวรัตมณี วงษ์ฝุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030045 บ้านโป่งหวาย นางสาวธมลวรรณ พุกคุ่ย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030045 บ้านโป่งหวาย นางสาวนิภาวรรณ ตรงกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030045 บ้านโป่งหวาย นางสาวอรัญญา อัตต์สินทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030045 บ้านโป่งหวาย นายกิตติภณ จันทร์มาก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030045 บ้านโป่งหวาย นางสาวธมลวรรณ หลากสุขถม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030045 บ้านโป่งหวาย นางสาวณัฐนิชา ลำดวล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030046 บ้านพุน้ำเปรี้ยว ว่าที่ร้อยตรีศิรศักดิ์ สิงห์โสภณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030046 บ้านพุน้ำเปรี้ยว นางสาวสุจิตรา จันทรังษี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030047 บ้านท่าสนุ่น นางสาวจารุภัทร เรือนทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030047 บ้านท่าสนุ่น นางสาวหทัยกาญจน์ ศรีสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030048 บ้านบนเขาแก่งเรียง นางสาวชนากานต์ คำภูแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030050 บ้านหม่องกระแทะ นางสาวกนิษฐา บุญมีขาว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030050 บ้านหม่องกระแทะ นางสาววรรณวิภา ยุมังกูร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030050 บ้านหม่องกระแทะ นางสาวสุพิชชาภัสร์ สุดเรี่ยวแรง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030050 บ้านหม่องกระแทะ นางสาวรัตติกาล เมืองคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030050 บ้านหม่องกระแทะ นางสาวนันทิชา จันทฤทธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030051 บ้านเจ้าเณร นางสาววริศรา มาดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030051 บ้านเจ้าเณร นายสุขวิทย์ กุลศรีนอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030051 บ้านเจ้าเณร นางสาวอริสา สุวรรณฉิม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030051 บ้านเจ้าเณร นางสาวณัฏฐกานต์ อิศรานนนท์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030054 วัดถ้ำองจุ นางสาวฉวีวรรณ เพ็งวงค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030054 วัดถ้ำองจุ นางสาวสิรินารถ สินชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030054 วัดถ้ำองจุ นางสาวผุสดี ธิยานันท์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030055 บ้านองหลุ นางสาวดวงใจ กิ่งแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030055 บ้านองหลุ นางกัญจณิชา โนนศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030055 บ้านองหลุ นางสาวกุสุมา บุญส่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030055 บ้านองหลุ นางสาวไข่มุก บุตดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030056 บ้านปากนาสวน นางสาวจันทร์พิทักษ์ จันทร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030056 บ้านปากนาสวน นางสาวศรีสุดา ศรศิลป์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030057 บ้านองสิต นายธีรยุทธ บุตรพิมพ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030059 บ้านน้ำมุด นายจตุรงค์ สาสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030059 บ้านน้ำมุด นายศตวรรษ รุ่งเรืองจินดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030060 บ้านต้นมะพร้าว นางสาวกิดากานต์ เดชโหมด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030060 บ้านต้นมะพร้าว นางสาวกาญจนา ลัดดากุลย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030061 อนุบาลศรีสวัสดิ์ นางสาวกมลทิพย์ สุธงษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030061 อนุบาลศรีสวัสดิ์ นางสาวสุจิตตรา แก้วปานกัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030061 อนุบาลศรีสวัสดิ์ นางสาวปิยาภรณ์ สีสุข ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030061 อนุบาลศรีสวัสดิ์ นางสาวอาภัสรา สังข์พัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030061 อนุบาลศรีสวัสดิ์ นางสาวปริมมิตรา บุญเส็ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030061 อนุบาลศรีสวัสดิ์ นายคเณศ ประสิทธ์สิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030061 อนุบาลศรีสวัสดิ์ นายรัตนชัย ศรีทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030061 อนุบาลศรีสวัสดิ์ นางสาวพรพนา ฉายานามชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030061 อนุบาลศรีสวัสดิ์ นางสาวลดาวัลย์ ศักดิ์สังวร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030062 บ้านทุ่งนา นางสาวหทัยชนก กลีบเมฆ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030062 บ้านทุ่งนา นางสาววาสิณีย์ เหรียญทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030062 บ้านทุ่งนา นางสาวพัทธ์ธีรา กวางคีรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030062 บ้านทุ่งนา นางเบญจวรรณ พิมลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030062 บ้านทุ่งนา นายศราวุธ คชายุทธ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030062 บ้านทุ่งนา นางสาวณณัฏ กฤตรัตนยศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71030062 บ้านทุ่งนา นางสาวเปมิกา สว่างทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู