ข้อมูลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน RT ป.1 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (เขตพื้นที่)
ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน RT ป.1 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (เขตพื้นที่)
ปีการศึกษา
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวมทั้ง 2 สมรรถนะ
2562
71.47
72.51
71.99
2563
77.72
74.73
76.23
2564
69.89
74.25
72.07
ค่าเฉลี่ยคะแนน RT ป.1 ปีการศึกษา 2564
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน RT ป.1 ปีการศึกษา 2564
ระดับ
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวมทั้ง 2 สมรรถนะ
เขตพื้นที่
69.89
74.25
72.07
สพฐ.
69.04
72.3
70.67
ประเทศ
69.95
72.79
71.38
เลือกปีการศึกษา
คะแนนเฉลี่ย RT รายโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย RT ป.1 เทียบ 3 ปีการศึกษา
สมรรถนะ
2562
2563
2564
การอ่านออกเสียง
71.47
77.72
69.89
การอ่านรู้เรื่อง
72.51
74.73
74.25
รวม
71.99
76.23
72.07