ข้อมูลบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 1


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ใน สพท.
ผู้บริหารการศึกษา
บุคลากร38ค(1)
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
อื่นๆ
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
2
1
3
2
17
19
3
35
38
4
0
4
0
3
3
2
3
5
0
0
0
13
59
72
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และกลุ่มงาน ใน สพท.
ผู้บริหาร
อำนวยการ
แผน
บุคคล
ส่งเสริม
การเงิน
นิเทศ
ตสน.
พัฒนาครู
กฎหมาย
DLICT
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
2
1
3
6
7
13
0
7
7
1
9
10
0
7
7
0
8
8
2
17
19
0
1
1
0
1
1
1
1
2
1
0
1
13
59
72

ข้อมูลข้าราชการและบุคลากร จำนวน 72 คน

สถานะ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ระดับ/วิทยฐานะ กลุ่มงาน รายละเอียด
-ผู้บริหาร นายเฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ผู้บริหารการศึกษา
-ผู้บริหาร นางวิชชุดา ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ผู้บริหารการศึกษา
-ผู้บริหาร นายวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ผู้บริหารการศึกษา
นายสรพงษ์ ทองสุข ลูกจ้างชั่วคราว
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสายสุนีย์ บุญยัง แม่บ้าน
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายเมธากุล ไก่นิล ช่างไม้ชั้น 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายสมเกียรติ นุชโสภา พนักงานธุรการ ส 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายฐิติรัตน์ สิมมาโคตร พนักงานธุรการ ส 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายนพดล เหลืองทอง ช่างไฟฟ้าชั้น 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสาวกรกนก เกศราช พนักงานพิมพ์ดีด
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสาวสุพัตรา โตสุริยวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางสาวนวมลลิ์ วงษ์สนิท นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางวารี เหล็งไทย นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางพิชญาวรรณี อุ่นเรือนงาม นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสาวอาทิตยา ศิริวงษ์ นักจัดการงานทั่วไป
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายไตรรัตน์ ทองรัคนภาค นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสาวนันทกาญจน์ แซ่ตัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางสาวสาวิตรี ปิโย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางสาวเสวรี น้อยนาท นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางสาวธัญญธร ยอดออน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
กลุ่มนโยบายและแผน
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางวิลาวัลย์ ทองแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางอรวรรณ สายจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางอังคนา คุณฑี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางถวนันนท์ แย้มเกษร เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นายกวินตรา บุญเพ็ง เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางสาวจิดาภา ดาปาน เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางฐิติพร เมธเมธี นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางวลีพร ภาคภูมิ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางพรทิพย์ ชมภูธวัช นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางสาวศฤนพรรณ ยิ่งอนุรักษ์วงค์ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางสาวนิรมล นุ่มเนียม นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางบุษบา เวียงนนท์ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางเบญญาภา เพิ่มพูล นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางสาวมุกขรินทร์ จิตหลัง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวกชกร วิมลพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวนาตยา มะโนแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางสาวกำไลมาศ มีทรัพย์ นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสุนันทา ชมภู นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวยุรี เตชะดี นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางรพีพร สิงห์เจริญ นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวพัศรา โตราชสีห์ ลูกจ้างชั่วคราว
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวพรทิพย์ มีตา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาววิมาลา ทองน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวพเยาว์ ถึงสุข นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสุทธิลักษณ์ ยิ้มแย้ม นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางอุไร ต้นทอง นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวสุภาพร พันธ์แจ่ม นักวิชาการเงินและบัญชี
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวพิณทิพย์ นวลจันทร์ นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวศศิชา ทรัพย์ล้น ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายพนภาค ผิวเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางทองพูน สร้อยดอกจิก ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางพัฒน์รวี ฉัตรศรีทองกุล ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวปุณยนุช ทองศรี ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางจันจิรา คุณฑี ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวพรรณิภา หาญรักษ์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวรัชณีพร จาวรุ่งวณิชสกุล ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางนิตยาพร แซ่ตั้ง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางฐิตาภรณ์ บุญฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวโสภา สุวรรณธรรม ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางไปรยา เย็นสรง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสุขราศี จันทร์ปุ่น ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวกุลนิษฐ์ ทองเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางพิมพาภัทร์ จันทร์เรือง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวสุภาภรณ์ พิกุลแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวกฤษณี วิษณุจันทรา นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
บุคลากร นางสาวรัชนิดา สิงห์มณี นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
บุคลากร นายอานันท์ ทรงกิตเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บุคลากร นางสาวปาจรีย์ ลำดวล นิติกร
ปฏิบัติการ
กลุ่มกฎหมายและคดี
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นายเกษมพงษ์ พรหมมา นิติกร
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มกฎหมายและคดี