ข้อมูลบุคลากรแยกตามกลุ่ม/หน่วย สพป.กาญจนบุรี เขต 1


จำนวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน สพท. จำแนกตามกลุ่ม และเพศ
รหัส
กลุ่ม/หน่วย
โครงสร้าง
ชาย
หญิง
รวม
9
2
1
3
10
6
7
13
11
0
7
7
12
1
9
10
13
0
7
7
15
0
8
8
16
2
17
19
17
0
1
1
18
0
1
1
19
1
0
1
20
1
1
2