ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 1


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
304
1,139
1,443
2
1
3
30
0
30
9
28
37
85
243
328
430
1,411
1,841

ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 1,841 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
71010002 บ้านแก่งหลวง นางสาวสุรีย์พร พิณพาทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010002 บ้านแก่งหลวง นางสาววิภา เอี่ยมสำอางค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010002 บ้านแก่งหลวง นางณปภัช สถิตยานุรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010002 บ้านแก่งหลวง นางสาวภัณฑิลา วรรณา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010002 บ้านแก่งหลวง นายรัฐพล ไวทยะชัยวัฒน์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010002 บ้านแก่งหลวง นางสาวเสมอใจ บุญศิริ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010002 บ้านแก่งหลวง นางกมลวรรณ สินคงเจริญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010002 บ้านแก่งหลวง นางสาวอรวรรณ สังกรณีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010002 บ้านแก่งหลวง นางสาวนภนันท์ จันทร์ป้อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010002 บ้านแก่งหลวง นางสาวปัทมพรรณ ปรกแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010002 บ้านแก่งหลวง นายศราวุฒิ นกน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010002 บ้านแก่งหลวง นางสาวลำดวน พ่าไขล่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010002 บ้านแก่งหลวง นางสาวกัลยา นรสาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010002 บ้านแก่งหลวง นางสาวอรยา บูรณะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010002 บ้านแก่งหลวง นางสาววรัตนิภา โพระดก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010002 บ้านแก่งหลวง นางสาวศิรินทิพย์ ประดิษฐ์ผล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010002 บ้านแก่งหลวง นางสาววรรธนะ สวัสดิ์วงษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010002 บ้านแก่งหลวง นางสาวสุพรรษา หมู่ม่วง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010003 วัดถ้ำมังกรทอง นางสาวนันทินี ภุมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010003 วัดถ้ำมังกรทอง นางสาวอรพรรณ พุ่มทอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010003 วัดถ้ำมังกรทอง นางสาวนุชรีย์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010003 วัดถ้ำมังกรทอง นางสาวพนิดา สยองเดช ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010003 วัดถ้ำมังกรทอง นางสาวชลดา สุขเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010003 วัดถ้ำมังกรทอง นางสาวพนิดา อินตรา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010003 วัดถ้ำมังกรทอง นางสาวศิริพร ชื่นสุวรรณ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010005 วัดท่าน้ำตื้น นายพจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010005 วัดท่าน้ำตื้น นายกาญจนะ ชูก้าน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010005 วัดท่าน้ำตื้น นางณภาภัช ภุมภารินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010005 วัดท่าน้ำตื้น นางสาวปาวรีย์ บุณยปรรณานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010005 วัดท่าน้ำตื้น นางสาวนันทวรรณ เอื้อเฟื้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010005 วัดท่าน้ำตื้น นางอวยพร ศักดิ์พรหม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010005 วัดท่าน้ำตื้น นางสาวเกษสุดา ปทุมแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010005 วัดท่าน้ำตื้น นายโสลศ กรุนกรุด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010005 วัดท่าน้ำตื้น นายธามชัยพัฒน์ ชูสิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010005 วัดท่าน้ำตื้น นางสาวกชกร กันภัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010005 วัดท่าน้ำตื้น นางสาววรัญญา ทสร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010005 วัดท่าน้ำตื้น นางสาวกุลกาญจน์ รักกันดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010005 วัดท่าน้ำตื้น นางสาวภิรัญญา ใบบัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010005 วัดท่าน้ำตื้น นายศรุต มิ่งเจริญทรัพย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010005 วัดท่าน้ำตื้น นางสาวกาญจนา ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010005 วัดท่าน้ำตื้น นายทองอยู่ พรมญาณ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010006 ท่าพะเนียดกุญชร นายอภินันท์ ลิ้มกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010006 ท่าพะเนียดกุญชร นางสุวารี จรเขตต์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010006 ท่าพะเนียดกุญชร นางสาววรนุช สมุทรศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010006 ท่าพะเนียดกุญชร นายขจรศักดิ์ นิยมธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010006 ท่าพะเนียดกุญชร นางสาววิภาลักษณ์ มากแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010006 ท่าพะเนียดกุญชร นางปรารถนา สมศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010006 ท่าพะเนียดกุญชร นางจรัสรัช สอนประสาร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010006 ท่าพะเนียดกุญชร นางสาวธัญนันทน์ เสืองามเอี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010006 ท่าพะเนียดกุญชร นางสาวดวงกมล บุญน้อม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010006 ท่าพะเนียดกุญชร นางสาวครองขวัญ ปานปน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010006 ท่าพะเนียดกุญชร นางสาวนพรัตน์ โพธิพล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
71010007 บ้านหนองสองตอน นางพิณทิพย์ ถึงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010007 บ้านหนองสองตอน นางสาวพรสิริ ซ่อมแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010007 บ้านหนองสองตอน นางปัจพร ชัยจีน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010007 บ้านหนองสองตอน นายกุศล คุณากรดุษิต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010007 บ้านหนองสองตอน นางสาวจันทร์เพ็ญ แซมสีม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010007 บ้านหนองสองตอน นางสาวจณิสตา ตุมรสุนทร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010007 บ้านหนองสองตอน นางสมมณีย์ มัคสิงห์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010007 บ้านหนองสองตอน นางสิริธนา จำปาหอม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010007 บ้านหนองสองตอน นางสาวอโณมา จีนจัน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010007 บ้านหนองสองตอน นายปรัชญา ใจซื่อ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010007 บ้านหนองสองตอน นางสาวไพสิฐ โตสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010007 บ้านหนองสองตอน นางอภิญญา ไหวดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010007 บ้านหนองสองตอน นายภานุพัฒน์ ทิพารัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010007 บ้านหนองสองตอน นางสาววรรณวิสาข์ นิจแสวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010007 บ้านหนองสองตอน นางสาวชิราพา พีรพุฒิเวทย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010007 บ้านหนองสองตอน นางสาวศิรินทร์ณดา เมธานิธิโยธิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010007 บ้านหนองสองตอน นายสงัด แก่นจันทร์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
71010007 บ้านหนองสองตอน นางวิภาวดี นุ่มฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) นายอำนวย ธรรมรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) นางวัชรปาณี สืบพิมพาวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) นางสาวศิริวรรณ เซี่ยงเจ้น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) นางศรีประไพร คุ้มศัตรา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) นางพรรณพิมล แก้วเขียว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) นางสาวภาวดี สร้อยกุดเรือ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) นางพจมาลย์ มิ่งสงฆ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) นางญาดา มณีนิล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) นางทิฆัมพร ครุฑวงศ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) นางสาวนิตยา ขุนเนียม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) นายกฤษฏิณัฐฏ์ ฤกษณพลณิชกุล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) นายมาโนชญ์ เหลืองเอี่ยม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) นางสาววรินทรา ภัทรสิริกร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) นางสาวณัฐฌา สำราญวงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) นางสาวพิมพ์พร มาศศิริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) นางสาวภิรดี กันภัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) นางสาวชนิดาภา กลีบทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) นางสาวพัตราภรณ์ สืบหยิ่ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) นายอนันต์วริทธิ์ จันทบุตร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) นางสาวพรรณิดา ศรีดอกคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010014 บ้านหัวหิน นายประเสริฐ หนูรุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010014 บ้านหัวหิน นางสาวสายฝน แก้วจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010014 บ้านหัวหิน นางสาวกันทิมา บุญเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010014 บ้านหัวหิน นางสาวอรัญญา พลเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010014 บ้านหัวหิน นางสาวกรกนก ชื่นเพ็ง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010014 บ้านหัวหิน นางปราณปรีญาพร จานทอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010014 บ้านหัวหิน นายพงษ์ศธร ชมท่าไม้ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010014 บ้านหัวหิน นางสาวทิพย์รัตน์ มณีพงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010014 บ้านหัวหิน นางสาวอำไพ เกิดประกอบ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010014 บ้านหัวหิน นายอำพล มะลิป่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010014 บ้านหัวหิน นางสาวธวัลพร ตระกลพัฒนากุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010014 บ้านหัวหิน นายวัชรนันท์ แม้นจิต ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
71010014 บ้านหัวหิน นางสาวสุพิชญา อยู่สุขสบาย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010014 บ้านหัวหิน ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิติมา จำปาหอม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010014 บ้านหัวหิน นางวันวิสา ดาบแก้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010014 บ้านหัวหิน นายณัฐนครินทร์ ยืนยง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
71010015 วัดบ้านยาง ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎิ์ ใบบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010015 วัดบ้านยาง นางยุพิน จิณแพทย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010015 วัดบ้านยาง นางวรัญญา เมฆเคลื่อน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010015 วัดบ้านยาง นางสาวจรรยาพร พยาเครือ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010015 วัดบ้านยาง นางสาวลดาวัลย์ วงศ์คเชนทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010015 วัดบ้านยาง นางสาวพูนลาภ วงษ์อัยรา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010015 วัดบ้านยาง นางสาวสุภัทรา อิ่มทรัพย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010015 วัดบ้านยาง นางสาวกุณฑลี อินทรักษา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010015 วัดบ้านยาง นางอารีย์ สุขกลม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010015 วัดบ้านยาง นางสาวลัดดาวัลย์ จัดละ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
71010016 วัดท่ามะขาม นางรุ่งทิพย์ ทองสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010016 วัดท่ามะขาม นางสาวสุธาสินี แจ้งนภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010016 วัดท่ามะขาม นางสาวแสงเดือน แก้วลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010016 วัดท่ามะขาม นางสุมาลี ลอยลม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010016 วัดท่ามะขาม นางสาวพุทธาพร เหลืองสด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010016 วัดท่ามะขาม นางสาวภาวิณี สกุลกาญจนดล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010016 วัดท่ามะขาม นางสาวพนิดา ทีจันทร์มาตย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010016 วัดท่ามะขาม นางสาวจินตนา ศรีจำปา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010016 วัดท่ามะขาม นางสาวกชฐนภรณ์ ฤทธิ์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010016 วัดท่ามะขาม นายสมพงษ์ สีลาจั้น ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010017 พัฒน์พงศ์ นายชัชวาล โล่ห์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010017 พัฒน์พงศ์ นายเชาวกิจ เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010017 พัฒน์พงศ์ นางสาวยุวดี สีทองสุก ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010017 พัฒน์พงศ์ นายพีระศักดิ์ สุทธิการ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010017 พัฒน์พงศ์ นางวรรณนิศา ทองคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010017 พัฒน์พงศ์ นางสาวสุวรรณรักษ์ สังข์ทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010017 พัฒน์พงศ์ นางสาววาสนา วอนเพียร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010017 พัฒน์พงศ์ นายเจียม บุญยงค์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว นางสาวนพกนก พลราชม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว นางสาววราพร แต้มเรืองอิฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว นางสาวชลธิดา ขำนิล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว นางวนิดา ก้อนอินทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว นางสมาพร พุ่มเทียน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว นางสาวรัศมี แสนแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว นางกัลยา บัวศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว นางสาวชญานิศ ชูชื่น ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว นางสาวนันทิกานต์ ปานจรูญรัตน์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว นางสาวณัฐธรา จันทร์ทอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว นางสาวอรอนงค์ ชูชัญญะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว นายวรวุฒิ เผือกผล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว นางสาวอภิชญา สระแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว นายกิตติ ศรีบริบูรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว นางสาวบัณณัฐวดี ทัพซ้าย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทกร อินทราพงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว นางสาวปุณญ์คณิต์ภัค ภักดีภิริญะสกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว นางสาวพชรอร นิ่มเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว นางสาวอภิญญา ไชยสิทธิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010019 หนองบ้านเก่าสามัคคี นางสาวภัทรภร บุญอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010019 หนองบ้านเก่าสามัคคี นางสาวพยุง ท้วมเทียบ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010019 หนองบ้านเก่าสามัคคี นางทิพย์วรรณ ภูมีคง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010019 หนองบ้านเก่าสามัคคี นางสาวสาวิตรี บุญเลิศ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010019 หนองบ้านเก่าสามัคคี นางสาววรรณดี มาลัยแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010019 หนองบ้านเก่าสามัคคี นางใกล้รุ่ง กิจหว่าง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010019 หนองบ้านเก่าสามัคคี นางสาวณิชาภา มังกะโรทัย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010019 หนองบ้านเก่าสามัคคี นางสาวนวรัตน์ ปัั่นหุ่น ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010019 หนองบ้านเก่าสามัคคี นายพงษ์ศิริ นงลักษณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010019 หนองบ้านเก่าสามัคคี นางสาวกวิณนา มะลิวัลย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010019 หนองบ้านเก่าสามัคคี นางสาวณิชนันท์ ศรีสังข์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010019 หนองบ้านเก่าสามัคคี นางสาวอารีญา ศิลาสอาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010019 หนองบ้านเก่าสามัคคี นางสาวสุกัญญา เจริญทวีวิจิตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010019 หนองบ้านเก่าสามัคคี นางสาวเรณู ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010020 บ้านตะเคียนงาม นายบัณฑิต เพชรเทียนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010020 บ้านตะเคียนงาม นางสาววัชรียา ศรีวลีรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010020 บ้านตะเคียนงาม นางสุณิสา หมื่นปราบ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010020 บ้านตะเคียนงาม นางสาวนันทณา ทองแดง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010020 บ้านตะเคียนงาม นางสาวจรรญา กัลยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010020 บ้านตะเคียนงาม นางสาวสุภาภรณ์ วรวิวัฒน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010020 บ้านตะเคียนงาม นางสาวปัตติยา แสงย้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010020 บ้านตะเคียนงาม นางสาวมุกดา แผนประดิษฐ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010020 บ้านตะเคียนงาม นางสาวสุธิศา เขียวเหลือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010020 บ้านตะเคียนงาม นางสาวสุทธิญา ชลวิถี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010020 บ้านตะเคียนงาม นางสาวนันทิพร เนียมแสง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010022 บ้านทุ่งศาลา นายสุชาติ ใจตรง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010022 บ้านทุ่งศาลา นางมลทิพย์ ใจตรง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010022 บ้านทุ่งศาลา นางปราณี ศรีชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010022 บ้านทุ่งศาลา นางพาขวัญ ชาพรมมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010022 บ้านทุ่งศาลา นางสาวอุษา อ่อนศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010022 บ้านทุ่งศาลา นางสาวอรทัย แสงมณี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010022 บ้านทุ่งศาลา นางจิราพร คุ้มสว่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010025 วัดบ้านเก่า นางสาวภัทรวี ธนะฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010025 วัดบ้านเก่า นางปิยพร ขำมาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010025 วัดบ้านเก่า นางลาวัณณ์ พิมเสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010025 วัดบ้านเก่า นางสาวชุติมา คล้ายทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010025 วัดบ้านเก่า นางวรัลดา หนูรุ่น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010025 วัดบ้านเก่า นางปิยะดา อยู่พ่วง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010025 วัดบ้านเก่า นายอนุชา เอกปัจชา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010025 วัดบ้านเก่า นายณัฐพงค์ กรรณแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010025 วัดบ้านเก่า นายยุทธพงศ์ เจริญศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010025 วัดบ้านเก่า นางสาวรุจิษยา สว่างประเสริฐ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010025 วัดบ้านเก่า นางสาวชัชชารี ปานเรือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010025 วัดบ้านเก่า นายเฉลียว มั่นคง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
71010025 วัดบ้านเก่า นายสรายุทธ์ ก้อนชัยภูมิ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010025 วัดบ้านเก่า นางสาวกรรณิกา แสงทินกร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010026 วัดพุน้อย นางสาวทิพวรรณ ล้วนปสิทธิ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010026 วัดพุน้อย นางรุ่งเรือง เครืออนันต์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010026 วัดพุน้อย นางณัฐศิมา ปิโย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010026 วัดพุน้อย นางสาวนุชนารถ ทองมี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010026 วัดพุน้อย นางสาวณภัสสร มงคลกาญจนคุณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010026 วัดพุน้อย นางสาวไพลิน อินทร์สำราญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010026 วัดพุน้อย นายธีรพงศ์ แก้วประดิษฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010026 วัดพุน้อย นางสาวรุ้งนภา มาลัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010027 ตชด.บ้านประตูด่าน นางเบญจวรรณ กลิ่นเกษร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010027 ตชด.บ้านประตูด่าน นางสาวจันทร์ธิดา ลิ้มฮู่จั๊ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010027 ตชด.บ้านประตูด่าน นางสาวสุมิตรา สายศิริ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010027 ตชด.บ้านประตูด่าน นางสุทิศา นุ่มวัฒนา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010027 ตชด.บ้านประตูด่าน นางสาวอมรรัตน์ ชนะเลิศ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010027 ตชด.บ้านประตูด่าน นางสาวกานตญา คุณพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010027 ตชด.บ้านประตูด่าน นางสาวศิริกาญจน์ หลากสุขถม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010027 ตชด.บ้านประตูด่าน นางนพมาศ ครุธวงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010027 ตชด.บ้านประตูด่าน นางสาวอนุทัย คงจุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010027 ตชด.บ้านประตูด่าน นางสาวนุชจรี บางโต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010027 ตชด.บ้านประตูด่าน นายพีรดนย์ รูปทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010027 ตชด.บ้านประตูด่าน นางสาวชนิดา เพ็งเซ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010027 ตชด.บ้านประตูด่าน นางสาวณัฏฐวรรณ สุขเสริม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010027 ตชด.บ้านประตูด่าน นางสาวศศินา คงคา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010027 ตชด.บ้านประตูด่าน นางสาวประติภา วิเศษสิงห์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นายรัชช์สิทธิ์ ทิพยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางผุสดี แสงหล่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นายพิเชษฐ์ ทรงพันธุ์คชสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวจันทิรา กระต่าย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางเขมาพร เหล่าพิเดช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวสุรีรัตน์ กลิ่นหอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางมาลี โพธิ์ทองนาค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวกมลชนก วันแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางนิโลบล แสนเตปิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวสงกรานต์ แซ่เฮง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวสุทธาสินี ท้าวเวชสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางชารี มณีอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางจารุวรรณ อัคคะวรวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นายคมศร สวัสดิ์นทีทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาววาสนา มุขอ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางนันธิยา มงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสุรางค์ สุทธิ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสมปอง บุญประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวชฎารมย์ สุทธิอภิวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางภัสรา ชูลาภ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวยุวดี สุขกุล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวเบ็ญจมาศ วัฒนภูมิสิริ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวศิรินภา สุขภาพ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวธนวรรณ วิมูลศักดิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางนราวดี บัวทอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวเพ็ญจันทร์ อุดมทรัพย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวจินตนา สุขประเสริฐ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นายปรีดา ขำจิตต์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวอำภา อุ่นภักดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวธิดารัตน์ พุฒแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นายพงศธร พวงทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวพารุณี หอมทวนลม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นายเฉลิมพร จันทร์หนัก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวปวริศา ศรีจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นายเจษฎา ห้วยหงษ์ทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวสุมิตรา สิทธิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวนุชนารถ จันทร์แก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวณัฐธิดา เจริญสุข ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวพลอยชมพู สุตตาเส็ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวณัฏฐา วงศ์ประวัติ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวศรินยา ไชยศรี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นายสิทธิชัย คงไทย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวทิพยเนตร หนองผือ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นายณรานนท์ เผ่ากัณ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวกนกพลอย ผิวผ่อง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวณัฐนรี สมุทรศรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวฐิติมา สามนปาล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นายปรีดา สุกรี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นายนฤเบศน์ จันทร์ดี ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นายวิรัตน์ อารีรอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นายธันยวีร์ นุ่มนิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวศิริพร สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นายสุชาติ ครุฑสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวสุภารัช หมอนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาววัชรี เชิดฉาย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางดวงรัตน์ สบายยิ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวภัคศรันย์ ชาปู่ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาววารุณี ชินราม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางธิดารัตน์ นุชโสภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวกิตติยา นงลักษณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางจารุวรรณ สุขสวัสดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางนันท์นภัส มูลแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาววิชชุลดา นรดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวรัตมณี ดีท้วม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางกาญจนา ไผ่สอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางชุกฤตา เทศพันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวภูริชนรดา หนูขาว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นายโกศัลย์ จันทร์คา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางอรินทร์ชญา โพธิ์วุฒินุกูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางผ่องพรรณ เตชรัตนวรกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางฐิติมา นุ่มนิ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นายสุวัฒน์ กฤษดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางรุจิราพร โพคัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาววรรณวิศา เถกิงกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางเรณู เทพเทียมทัศน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางจุฑามาส มลสุขราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางณัฏฐกิจ สุริยะวงษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวมสาวรี นาสวนโสภณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางณัฐณิชาช์ แดงทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางวันวิษา เหลืองไทย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวสุภาพร ยั่งยืน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางวชิรา เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสุภามาส จันทร์มี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางเรไร ดุนขุนทด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสุพัตรา แสนจักรไกร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นายกฤษฎา เพ็ชทอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวจิดาภา โพระดก ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นายเชาวลิต ฟักเหลือง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาววรัญญา โต๊ะเจริญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางอติภา รวบรวม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นายอนุวัฒน์ คูหาสันติกาญจน์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางวิภาวรรณ แจ้งทอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นายต่อฉัตร สนพราย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวพิมพ์พร ลครอนันท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวชิดชนก กองแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวขวัญฤดี มะระโช ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวกฤติยาณี ลำทะแย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางภัทรภร ผลศิริ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางวรภร ปัญณวรวัทน์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาววรินทรา ภัทรสิริกร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวอรอุมา ปานธรรม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวอัญฉลี ทองดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นายติณณภพ ยังดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวชนิตา จันทร์เพ็ญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวธัญชนก มฤคพันธุ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวปรรณพัชร์ จักรสูง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวธนัญญา วุฒิศิริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวนฤมล อุสาหะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวนิดา อิ่มสมบูรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นายศุภชัย กองผุย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวณัฐณิชา ยังถิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวจิตรากานต์ เชียงทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวณรินทร์นิตา อภัยรัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางศากุล พัฒนมาศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวปัทมพร ภูมิภักดิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวเมธาวี อนันต์ชัยลิขิต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวยลลดา บุญมา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวอัญชิสา วุฒิศิริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ ธราพร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวจิตประสงค์ จอมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวกิตติกาญจน์ วงษ์ศรีสังข์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นายเอกราช เรือนรื่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวสโรชา ช่วงนาค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวพนมพร ยศอินทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวนิธิกร เทศขำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวสิริกานต์ โสภาพินิจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวธัญสมร ทองคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวอารีย์ลักษณ์ วิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวกันย์สินี สอนพินิจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นายนคร นงค์นุช ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นายนิพล สุกใส ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวบุษราพรรณ สิงห์โสดา บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวนันทรัตน์ คูณขุนทด บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นายชูชีพ คุณพันธ์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางพงษ์เพ็ญ ยี่ภู่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี Mr.Erbert S. Barredo ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี Mrs.Cindy Salazar ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี Mrs.Ramya Karunanithi ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี Mrs.JOYCE MAE INTEGRO ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี Mrs.Lanie Gayo ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี Mrs.Pratheepa Marimuthu ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี MissCatheline P. No ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวเนตรดาว ทรัพย์ร่มเย็น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี Mrs.Rovelee Eleynie Corazon Dumapal ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี Mr.Rodrigo Tumala ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี MissDiane Rose B. Molleno ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี Mrs.Charity Quilog Serra ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวภศณัส ตันธนะชัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวปนัฐดา จันทร์สวัสดิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี MissRowena C. Abarientos ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี MrJose Jr Pondang Picorro ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวอุไรพร ไทยสงฆ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวศุภัชชา ตุ๊สังข์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวพัชริดา สายสวาท เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวจุฑามาศ พลายมี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นายสมบุญทิศ อ่อนตา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางจีรพันธ์ ฮวดสกุล นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวประกายดาว ไกรทอง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นายสมทบ นกดำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางน้ำฝน แย้มยม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นายบุญส่ง สภาพักตร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นายวัฒนา ป้องกัน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวสุธาลินี ด้วงพลับ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวนุชภัทร บุญวงศ์ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวจุฑามาศ อนุเครือ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวสุพิชฌาย์ แทนประชา ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวชุติมณฑม์ ทองแฉล้ม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวเบญจมาภรณ์ น้ำเงิน ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาววิชินี ทิพยโอสถ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางณหฤทัย มฤคลักษณ์ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวปณิดา จานมีชัย ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวธิดารัตน์ น้ำเงิน ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาววาสนา พิทักษ์ชาตคีรี ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวบุษยา ศรีทับทิม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวชนาภา แพ่งยัง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวทัศนีย์วรรณ เหมือนอ่ำ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวทัศนีย์ กุมภกรณ์ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010030 บ้านหัวนา นายกณวรรธน์ แก่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010030 บ้านหัวนา นางสาวษมานันท์ ประดิษฐ์วงศ์วาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010030 บ้านหัวนา นางอรวรรณ ไก่แก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010030 บ้านหัวนา นางมยุรี อ่อนคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010030 บ้านหัวนา นายวนาฤทธิ์ ผ่องฤกษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010030 บ้านหัวนา ว่าที่ร้อยตรีวรินทร สุนทรธรรม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010030 บ้านหัวนา นายกิตติวินท์ เสือส่าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010030 บ้านหัวนา นางสาวอุษา มั่นคง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010030 บ้านหัวนา นางนฤมล แจ่มจำรัส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010030 บ้านหัวนา นายกิตติภัณฑ์ สว่างกาญจน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010030 บ้านหัวนา นายบุญญฤทธิ์ เกษมโสต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010030 บ้านหัวนา นางสาววิภาวี จงสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010030 บ้านหัวนา นางสาวภัณฑิรา เทพรักษ์ วิทยากร ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
71010030 บ้านหัวนา นายฐิติพงษ์ ลิ่มปรังษี วิทยากร ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
71010031 บ้านวังสารภี นายยงยุทธ ไกรบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010031 บ้านวังสารภี นางโชติรส อยู่สุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010031 บ้านวังสารภี นางสาวธีริศรา วิเศษวงษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010031 บ้านวังสารภี นางมณีวรรณ เหลี่ยมจงกล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010031 บ้านวังสารภี นางสาวนิตยา พึ่งประสพ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010031 บ้านวังสารภี นางสาวธิดารัตน์ เพิกเฉย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010031 บ้านวังสารภี นายนายอำพล โมห้างหว้า ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010031 บ้านวังสารภี นางสาววิชุดา เครืออยู่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010031 บ้านวังสารภี นายธนวิทย์ ทองกวาว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010031 บ้านวังสารภี นางสาวสุภัทรา คชรัตน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010031 บ้านวังสารภี นายศิริพงษ์ นิลน้ำเพชร ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
71010031 บ้านวังสารภี นายชานนท์ แสงแก้ว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010031 บ้านวังสารภี นายณัฐกาญจน์ ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010031 บ้านวังสารภี นางสาวสุพัตรา หนูเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
71010031 บ้านวังสารภี นางสาวนันทนา ครุฑสุวรรณ วิทยากร ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางบุษกร ห้าสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางสาวทิพวรรณ เดชตรียภพ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นายณัฐภัทร สุดจิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางสาวจุฑามาศ ศิลป์ไพบูลย์พานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางสาวอรจิฬา พวงมะนาว ครู ชำนาญงาน ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางสาวศิริเพ็ญ สีสำลี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางกัญญานันท์ ด้วงอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางสายชล เพชรศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางวิรัตน์ ปรึกษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางลำพึง มามี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางกตัญญู ธรรมเกื้อกูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางบุณยานุช สุภราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางศิริทร เทศสาลี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางศุภศรี สุติยาภรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางดวงใจ เหลืองสอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางมลฤดี บริเอก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นายตุลารัตน์ มุ่ยเผือก ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางสาวปภิญญาภัชร์ ตรีชะวะนันท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางพันธ์ตะวัน จันทร์เพชร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางสาวสิริรัตน์ ยะนิล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางสุนันทนา พลอามาตย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางสาวปิยะวรรณ ภูตะวัน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางสาวอรนุช บ่อทรัพย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นายรณศักดิ์ เนียมกัน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางสาวสุปีรยา เฉลิมธนะกิจโกศล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางสาวอรทัย พงษ์สุชาติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นายนรา ปรอดโปร่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางสาวชญาภา ปริปุณณะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางสาวจุฑารัตน์ ประธรรมสาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางสาวปวริศา โต้งฟ้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางสาวหทัยชนก ศรียานา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางปรียาณัฐ รุ่งสว่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางสาวสายพิณ ยกกลิ่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางสาวปัญจรัศม์ ธรรมดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางสาวอินทิพร สังขวิราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางสาวกนกวรรณ เทพนม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางสาววาสนา วงษ์ละคร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางสาวภูวนิดา คงไพบูลย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางสาวประภัสสร ดิศเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นายทัศพร สุนทราลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นายอาคม สุวรรณบุปผา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางสาวสุดารัตน์ วิมูลชาติ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางขนิษฐา ทองเปราะ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นายอนุ นาคทองอินทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางสาวกิจกจร ผาดำ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นายโกศล เจริญสุข นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางเรณู ต่ายแพร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางสาวจิณัฐตา คำพินิจ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010033 วัดกาญจนบุรีเก่า สิบเอกกฤชณรงค์ สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010033 วัดกาญจนบุรีเก่า นางอธิชา ใจบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010033 วัดกาญจนบุรีเก่า นางแสงจันทร์ ธิปะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010033 วัดกาญจนบุรีเก่า นายอัฏฐพล อัครศุภเสฏฐ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010033 วัดกาญจนบุรีเก่า นางมณฑิรา ประเสริฐกุล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010033 วัดกาญจนบุรีเก่า นางสาวศศิวิมล ระภาเพศ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010033 วัดกาญจนบุรีเก่า นางสายรุ้ง กองแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010033 วัดกาญจนบุรีเก่า นางสาวสิรพัชร์ โสมโสดา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010033 วัดกาญจนบุรีเก่า นางสาวทิพย์วาที วรรณพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010033 วัดกาญจนบุรีเก่า นางสาวณัฐพร ผิวพรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010033 วัดกาญจนบุรีเก่า นายประพรรณ เงินเหรียญ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010034 บ้านท่าหวี นางกมลวรรณ ศรีละมุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010034 บ้านท่าหวี นางสาวรัตนา อุดมการยิ่งยศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010034 บ้านท่าหวี ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริกร ศรีธรรม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010034 บ้านท่าหวี นางสุกัญญา ศิริยะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010034 บ้านท่าหวี นายประภาส พุกภูษา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010034 บ้านท่าหวี นางสาววันวิสาข์ ชมมี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010034 บ้านท่าหวี นางสาวอัจฉราพรรณ อาจปักษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010034 บ้านท่าหวี นายอนุพงค์ นวลสุวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010034 บ้านท่าหวี นายสีพร หนูขาว ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
71010034 บ้านท่าหวี นางสาวอภิชญา ยังสันเทียะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010034 บ้านท่าหวี นางสาวปรินทร จงพัฒนะสินสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010034 บ้านท่าหวี นางสาวหทัยชนก วิมูลชาติ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010035 บ้านจันอุย นางขวัญหทัย สมรูป ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010035 บ้านจันอุย นางนาตยา เชิดสูงเนิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010035 บ้านจันอุย นางสาวพรณภา พูนทอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010035 บ้านจันอุย นางสาวพรลภัส เทียนชัย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010035 บ้านจันอุย นางสาวปริศนา กุลศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010035 บ้านจันอุย นางสาวขวัญฤทัย ไชยชาติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010035 บ้านจันอุย นายโนรี เณรทอง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
71010035 บ้านจันอุย นางสาวไพรินทร์ สังข์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010037 บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) นางโฉมเฉลา ศรีสนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010037 บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) นายกนกพรรณ สุทธิ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010037 บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) นายภาณุวัฒน์ บุดดาลี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010037 บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) นางสาวจีรฉัตร นวลเนาว์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010037 บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) นางศศิวรรณ คงใจ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010037 บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) นางสาวจันทร กลัวผิด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010037 บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) นางสาวจันทรา แก้วพรายตา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010037 บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) นางสาวนลินณัฐธญาย์ เหลืองอ่อน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010037 บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) นางสาวสุภาภรณ์ เปรมไธสง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010037 บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) นางสาวกมลณัชธน์ ชุ่มพระวงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010037 บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) นางสาวกันต์กนิษฐ์ เอี่ยมอิ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010037 บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) นางสาวภัทรานิษฐ์ บุญน้อม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010037 บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) นางสาวเรืองยศ ดากาวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010038 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" นายศิตณศักดิ์ สิงขรรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010038 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" นางอรุณ พรนิธิสกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010038 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" นางสุภาวรรณ ศรีสุขใส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010038 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" นางช่อเพชร เนตรแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010038 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" นางจำเนียน ชมสกุณี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010038 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" นางภคพร อุทัยคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010038 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" นางวาสนา สุวรรณฉิม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010038 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" นางสาวศุทธินี ระภาเพศ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010038 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" นางสาวชฎารัตน์ ถือแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010038 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" นายนฤนาท เอี่ยมฉ่ำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010038 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" นางสาวเสาวลักษณ์ พัททองคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010038 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" นายพิษณุ สุวรรณฉิม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
71010038 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" นางธฐมน วิเชียร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010039 บ้านหนองสามพราน นางสาวณัฐนิช ศรีลาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010039 บ้านหนองสามพราน นางรัชนู สุดใจ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010039 บ้านหนองสามพราน นางสุจารี ตุ้มนิลกาล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010039 บ้านหนองสามพราน นายจักรินทร์ ลั่นซ้าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010039 บ้านหนองสามพราน นางสาวกมลพรรณ ทึงขำ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010039 บ้านหนองสามพราน นางสาวลินดา จันนิฤทัย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010039 บ้านหนองสามพราน นางสาวกัญจนพร บูรณะพิทักษ์ ครู ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010040 บ้านท่ามะนาว นางละดาวัลย์ วางที ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010040 บ้านท่ามะนาว นางสาววิภาดา มาคงกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010040 บ้านท่ามะนาว นายอัครชัย สุนทรวิภาต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010040 บ้านท่ามะนาว นางสาวพรรณิการ์ สังขเกียรติคุณ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010040 บ้านท่ามะนาว นางสาวนุชนาฏ จูกุล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010041 บ้านวังด้ง นายสิทธิพล ปานกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010041 บ้านวังด้ง นางสุนันทา หวานชะเอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010041 บ้านวังด้ง นางนิตยา บุษปฤกษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010041 บ้านวังด้ง นางภัทรมล นุ่มดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010041 บ้านวังด้ง นางพวงเพชร อินจีน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010041 บ้านวังด้ง นางอ้อยใจ คำธารา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010041 บ้านวังด้ง นางสาวระพีพร วงษ์ฝุง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010041 บ้านวังด้ง นายอรรถพล สมรูป ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010041 บ้านวังด้ง นางสาวขวัญฤดี ดวงทิพย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010041 บ้านวังด้ง นางสาวพบพร ทองก้อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010041 บ้านวังด้ง นางสาวเวธกา อุ้มวารี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010041 บ้านวังด้ง นายศรีนคร จันทร์ปฐม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010041 บ้านวังด้ง นางสาวโสรยา เชยงาม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010042 บ้านท่าทุ่ม นางศุภนิจ ลินโดรส (ทรัพย์จรัสแสง) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010042 บ้านท่าทุ่ม นางขนิษฐา ต้นพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010042 บ้านท่าทุ่ม นางดวงจันทร์ ประเสริฐบุญมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010042 บ้านท่าทุ่ม นายไวพจน์ โพธิ์ทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010042 บ้านท่าทุ่ม นางสาววรรณดี ร่มโพธิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010042 บ้านท่าทุ่ม นางสาวพรนภัส เรืองพยุงศักดิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010042 บ้านท่าทุ่ม นางสาวสุพรรษา โพธิ์แก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010042 บ้านท่าทุ่ม นางสาวทัศนีย์ อึ่งชื่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010042 บ้านท่าทุ่ม นายพฤทธ์ โพธิ์สิทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010042 บ้านท่าทุ่ม นางอาทิตยา ปินต๊ะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010042 บ้านท่าทุ่ม นางสาวสุวิมล พุ่มเข็ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010042 บ้านท่าทุ่ม นายฐิติวัฒน์ อิ่มแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010042 บ้านท่าทุ่ม นายณรง แก่นจันทร์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
71010042 บ้านท่าทุ่ม นางสาวธิภาวรรณ ทิพย์เอม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010043 บ้านท่าโป่ง นางสาวกมลณรัตน์ แจ่มศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010043 บ้านท่าโป่ง นางสาวกัญญารัตน์ จันต๊ะกูล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010043 บ้านท่าโป่ง นายมนัส ไกรเทพ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
71010045 วัดเขาน้อย นางกชพร รักราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010045 วัดเขาน้อย นางสมศรี ศรีหาคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010045 วัดเขาน้อย นางสาวมลภา อุไทยธุราทร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010045 วัดเขาน้อย นางสุริสา กาญจนภิญพงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010045 วัดเขาน้อย นายอมรรัตน์ สำเนียงหวาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010045 วัดเขาน้อย นางสาวฉัตรไพลิน จิตต์ภักดีพงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010045 วัดเขาน้อย นายธีรศักดิ์ ศรีสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010045 วัดเขาน้อย นางสาวอณัญญา ธรรมรังษี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010045 วัดเขาน้อย นางสาวพัดชา ปลั่งกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010045 วัดเขาน้อย นางสาวกนกกาญจน์ มังกะโรทัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010045 วัดเขาน้อย นางสาวกรกมล ธนะฤกษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010046 บ้านนากาญจน์ นางจันทรา เกตุจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010046 บ้านนากาญจน์ นางสายฝน จันทร์ป้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010046 บ้านนากาญจน์ นางสาวสุนีย์ ศรีจันทร์อ่อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010046 บ้านนากาญจน์ นางสาวโชติกา นาลอย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010046 บ้านนากาญจน์ นางชนิสรา อังคตรีรัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010046 บ้านนากาญจน์ นายวิรัตน์ ประทุมเมือง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
71010046 บ้านนากาญจน์ นางสาวดารณี อินทร์สำราญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010046 บ้านนากาญจน์ นางสาวสุพรรณี ทองมี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010047 บ้านดงยาง นางสาวไอรินทร์ ดอนแหยม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010047 บ้านดงยาง นางสาวโสรยา เสาวรส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010047 บ้านดงยาง นายนายภัคพงศ์ หมื่นชำนาญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010047 บ้านดงยาง นายนิกร อ่วมสวยศรี ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
71010047 บ้านดงยาง นางสาวประภัสสร กองป้อง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010047 บ้านดงยาง นางสาวธวรรษชนก ปานเทวัญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010047 บ้านดงยาง นางสาวสิรินาถ รูปโอ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010047 บ้านดงยาง นายเทพฤทธิ์ ภู่สากล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010048 บ้านวังตะเคียน นางสาวกัญญา มั่นคง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010048 บ้านวังตะเคียน นางวราภรณ์ ปุญประวัติ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010048 บ้านวังตะเคียน นางวาสนา เอี่ยมจริง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010048 บ้านวังตะเคียน นางสาวศรีสุดา จันทร์วิทยากูล เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010049 บ้านหนองกลางพง นายสำราญ รักษาสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010049 บ้านหนองกลางพง นางรัชนี ศรีวงศ์รัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010049 บ้านหนองกลางพง นายวีรชาติ พ้นภัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010049 บ้านหนองกลางพง นางสาวธาลิตา ชุ่มชื่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010049 บ้านหนองกลางพง นายนันทวัฒน์ ขาวจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010049 บ้านหนองกลางพง นางสาววรวรรณ สมจิตต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010049 บ้านหนองกลางพง นางสาวกันธิมา สายมี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010049 บ้านหนองกลางพง นางสาวเชษฐ์ธิดา นงค์นุช ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
71010050 ลุ่มโป่งเสี้ยว นางสาวนาฎตยา ไตรผล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010050 ลุ่มโป่งเสี้ยว นางพรพรรณ ตวันคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010050 ลุ่มโป่งเสี้ยว นางสาวขวัญฤทัย ไข่สนอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010050 ลุ่มโป่งเสี้ยว นางสาวศุมณฑน์สันต์ จันทร์มาก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010050 ลุ่มโป่งเสี้ยว นางสาวสกุลรัตน์ แก้วอุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010050 ลุ่มโป่งเสี้ยว นางสาวภสมน แก้วพลอย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010050 ลุ่มโป่งเสี้ยว นางสาวอรญา สายทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010050 ลุ่มโป่งเสี้ยว นางสาวพรนภา ใจซื่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010050 ลุ่มโป่งเสี้ยว นางสาวกนกพิชญ์ พ่วงจาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010050 ลุ่มโป่งเสี้ยว นายชาตรี ม่วงคำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010052 วัดศรีอุปลาราม นายวุฒิพร ใจสงบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010052 วัดศรีอุปลาราม นายธนพัฒน์ เมฆเคลื่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010052 วัดศรีอุปลาราม นางณัฐวิภา จงใจภักดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010052 วัดศรีอุปลาราม นางชีวรัตน์ ข่ายคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010052 วัดศรีอุปลาราม นางปิณฑิรา เกียรติสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010052 วัดศรีอุปลาราม นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010052 วัดศรีอุปลาราม นางจารุณี ประสงค์สิทธิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010052 วัดศรีอุปลาราม นางสาวเกวลี บัวหลวง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010052 วัดศรีอุปลาราม นายภควัต ปทุมแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010052 วัดศรีอุปลาราม นางจตุพร เป็นสุข ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010052 วัดศรีอุปลาราม นางภรภัทร อำพันพร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010052 วัดศรีอุปลาราม นางสาวจุฑามาศ เงินเหรียญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010052 วัดศรีอุปลาราม นางสาวบุปผา หนุนภักดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010052 วัดศรีอุปลาราม นางสาวสีแพร ปริโชติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010052 วัดศรีอุปลาราม นางสาวกชกร พระเกตุ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010052 วัดศรีอุปลาราม นางสาวมัลลิกา ตะเพียนทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010052 วัดศรีอุปลาราม นางสาวลักขณา คูหา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010052 วัดศรีอุปลาราม นายวสันต์ ไกรเทพ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010053 บ้านพุประดู่ นางศิริพร เพ็ชรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010053 บ้านพุประดู่ นางสาวพนิดา สำเร็จ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010053 บ้านพุประดู่ นางสุรีย์ แต้มเรืองอิฐ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010053 บ้านพุประดู่ นางอุษณีย์ ศรีนวล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010053 บ้านพุประดู่ นายคมสันต์ แต้มเรืองอิฐ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010053 บ้านพุประดู่ นางสาวสำราญ นุชผักแว่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010053 บ้านพุประดู่ นางสาวพรไพลิน เพ็ชรไพฑูรย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010053 บ้านพุประดู่ นางสาวนภสร ศรีนวล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010054 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี นายอดิศักดิ์ ปริยาปัญจางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010054 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี นายเอกพงษ์ ใจชาญสุขกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010054 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี นางสาววัชราภรณ์ ตรีอักษร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010054 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี นางสาวณัฐญา สุทธิรักษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010054 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี นางธัญชนก ต้นตระกูลทอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010054 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี นางสาวสุนิสา จันทร์โสม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010054 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี นางสาวกชกร พงษ์หนู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010055 บ้านหนองบัว นางสาวขนิษฐา สอาดเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010055 บ้านหนองบัว นางธีมาพร สังข์เงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010055 บ้านหนองบัว นางรื่นฤดี เจกะบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010055 บ้านหนองบัว นางวาสนา พุตติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010055 บ้านหนองบัว นางสาวรัตนาภรณ์ ลออำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010055 บ้านหนองบัว นางสาวปรียาภรณ์ ใจมั่นคง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010055 บ้านหนองบัว นางสาววิลาวรรณ คุณพรรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010055 บ้านหนองบัว นางสาวพรพรรณ รักสม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010055 บ้านหนองบัว นายสายยนต์ เสระเทพ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
71010055 บ้านหนองบัว นางสาวณัฐพัชร์ มากบุญมา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010055 บ้านหนองบัว นางสาวอุไร สุขอร่าม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010056 บ้านพุเลียบ นายอานนท์ เกียรติสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010056 บ้านพุเลียบ นายธันวา ทรัพย์ธนภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010056 บ้านพุเลียบ นายทวี ชวดศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010056 บ้านพุเลียบ นางสาวเทียมจิต คงอรุณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010056 บ้านพุเลียบ นางสุวภา พระสมิง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010056 บ้านพุเลียบ นางสาวอรวรรณ บุญสวัสดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010056 บ้านพุเลียบ นางสาวพัชรวรรณ เจริญพร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010056 บ้านพุเลียบ นางสาวเนตรดาว โพธิ์สุวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010056 บ้านพุเลียบ นางสาววนิดา หุ่นแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010056 บ้านพุเลียบ นายชินพัฒน์ คุ้มญาติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010056 บ้านพุเลียบ นางสาวเกศินี ยาทิพย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010056 บ้านพุเลียบ นางสาวธัญจิตรา กันทา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010056 บ้านพุเลียบ นางสาวภัคภร ธนาดิศพงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010056 บ้านพุเลียบ นายธนกร สามงามไกร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010056 บ้านพุเลียบ นางสาวจุฑามณี ถาวรล้ำเลิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010056 บ้านพุเลียบ นายนาวี รักอู่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010056 บ้านพุเลียบ นางสาวดวงพร นิลน้ำเพ็ชร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010056 บ้านพุเลียบ นายชนธวัช ธนะฤกษ์ นักจัดการงานทั่วไป ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010058 บ้านทุ่งนาคราช นางปณีตา ตะพังพินิจการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010058 บ้านทุ่งนาคราช นางสาวจำนงค์ อรภักดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010058 บ้านทุ่งนาคราช นางสาวปราณี สุขภาพ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010058 บ้านทุ่งนาคราช นางสาวโนรี เชยล้อมขำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010058 บ้านทุ่งนาคราช นางสาววันเฉลิม คนตรง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010058 บ้านทุ่งนาคราช นางสาวนรัญภรณ์ ดาวเจริญพร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010058 บ้านทุ่งนาคราช นางสาวศศิวิมล พลอยสว่าง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010058 บ้านทุ่งนาคราช นายวรายุส สุวรรณปิฎก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010058 บ้านทุ่งนาคราช นายวิศรุต บุญเลิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010058 บ้านทุ่งนาคราช นางสาวศุภรดา ทวีบุญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010058 บ้านทุ่งนาคราช นางสาวประภัสสร บัวเงิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010058 บ้านทุ่งนาคราช นางสาวปานรดา บุญศรีรอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010058 บ้านทุ่งนาคราช นางสาววนิสตา ศรีสนาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010058 บ้านทุ่งนาคราช นางสาวณัฐสิมา นิลจินดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010059 บ้านเขาปูน นางเรณู แก้วการไร่ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010059 บ้านเขาปูน นางธัญพร อุ่นทวีทรัพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010059 บ้านเขาปูน นายวรรณยุทธิ์ ดาบแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010059 บ้านเขาปูน นายธนเดช จงเจริญ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
71010059 บ้านเขาปูน นางสาวกิติณันท์ เจษฎา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010059 บ้านเขาปูน นางสาวกาญจนา เอี่ยมสะอาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010059 บ้านเขาปูน นายกิตต์รวี พงษ์ไพบูลย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010059 บ้านเขาปูน นางสาวตวงรัตน์ เกิดแก้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
71010060 บ้านวังปลาหมู นายพิษณุ กองเสน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010060 บ้านวังปลาหมู นางพิมพ์พันธุ์ บุ่นวรรณา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010060 บ้านวังปลาหมู นางสาวภัทราภรณ์ ตาลผาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010060 บ้านวังปลาหมู นางสาวเปรมจิต มะลิซ้อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010060 บ้านวังปลาหมู นายวิโชติ คำยวง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010060 บ้านวังปลาหมู นางสาวอรวรา โพธี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010060 บ้านวังปลาหมู นางสาวสมฤดี ผลช่วย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
71010061 บ้านวังลาน นางสุวรรณา เจิมจรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010061 บ้านวังลาน นางสาวนภัสพร ทองพราย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010061 บ้านวังลาน นางสาวณฐมน หอมชื่น ครู ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
71010061 บ้านวังลาน นางสาวประพาพร ยศวิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010061 บ้านวังลาน นางสาวนัยนา ดาบแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010061 บ้านวังลาน นางเปรมจิตร ทูลพุทธา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010061 บ้านวังลาน นางสาวอรสา วิชาธร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010061 บ้านวังลาน นางพรทิพย์ เสาร์ประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010061 บ้านวังลาน นางสาวณัฏฐ์วรินท์ แอบเพชร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010061 บ้านวังลาน นางเบญจา สนธยานาวิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010061 บ้านวังลาน นางสาวสมศรี ศรีชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010061 บ้านวังลาน นางนันทพร ทองเชื้อ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010061 บ้านวังลาน นางสาวอมรรัตน์ ประคองรักษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010061 บ้านวังลาน ว่าที่ร.ต.หญิงฐานิศร ชูสุ่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010061 บ้านวังลาน นายฐธนกรยศ โพธิ์ผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010061 บ้านวังลาน นายกานต์ นิรันฤทธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010061 บ้านวังลาน นางสาวพิกุล ภาดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010061 บ้านวังลาน นายภากร สอนใจ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
71010061 บ้านวังลาน นายจรูญ สมศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010062 วัดไทยวิวัฒนาราม นางคำกอง รอดดารา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010062 วัดไทยวิวัฒนาราม นางธัญมาศ สุภาพ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010062 วัดไทยวิวัฒนาราม นางสาววรรณภา นิลบุตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010062 วัดไทยวิวัฒนาราม นางธนาพร เย็นจิต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010062 วัดไทยวิวัฒนาราม นางสาวอนุสรา นินบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010062 วัดไทยวิวัฒนาราม นายชัยยุทธ นุชโสภา ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
71010062 วัดไทยวิวัฒนาราม นางสาววธู โพธิ์ทอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010062 วัดไทยวิวัฒนาราม นางสาวศุภัทรานิษฐ์ กฤษณะสังข์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010062 วัดไทยวิวัฒนาราม นางสาวภูณิชา เย็นจิต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
71010063 บ้านถ้ำ นางสาวอรอนงค์ นวอนุศาสตร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010063 บ้านถ้ำ นางสาวธัญพัฒน​ บัวเกตุ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010063 บ้านถ้ำ นางสาวมนสิชา เกตุกัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010063 บ้านถ้ำ นางสาวธีราพร แร่มี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010063 บ้านถ้ำ นางสาวเบญจพร จิตใจ​เที่ยงแท้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010063 บ้านถ้ำ นางสาวพุธฤดี สังขภัสสร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010063 บ้านถ้ำ นายชัยยา ใจชุ่ม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010063 บ้านถ้ำ นางสาวอทิตยา เรืองขันธ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010063 บ้านถ้ำ นางสาวธารารัตน์ เกตพันธ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010064 บ้านดอนคราม นางรัตนา กุ่มพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010064 บ้านดอนคราม นางสาววัลลภา โพธิ์จริยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010064 บ้านดอนคราม นางสาวกาญจนา อินทรหัส เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010065 วัดหนองตะโก นายกนก พิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010065 วัดหนองตะโก นางสาวพนอ โพธิ์ทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010065 วัดหนองตะโก นางสาวกชพรรณ นิลคง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010065 วัดหนองตะโก นางพจนีย์ ธวัธวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010065 วัดหนองตะโก นางสาวอุไร นันทศาสนศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010065 วัดหนองตะโก นางสาวธิดา บู่สามสาย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010065 วัดหนองตะโก นางสาวภัทรา จันทร์หอม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010065 วัดหนองตะโก นางสาวขวัญยืน หว่านพืช ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010065 วัดหนองตะโก นางก้อนเพชร ชัยชญา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010065 วัดหนองตะโก นายประกอบ พัดชื่น ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010065 วัดหนองตะโก นางสาวสุภาวดี กล้วยหอม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010065 วัดหนองตะโก นางสาวณัฐรดา จณินชวดลเดชา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010065 วัดหนองตะโก นางสาวแคทลียา เขาแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010065 วัดหนองตะโก นางสาวสุวนันท์ รังกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010065 วัดหนองตะโก นางสาวกนกกาญจน์ จานทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010066 บ้านห้วยน้ำโจน นางสาวนิภัทรา สังข์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010066 บ้านห้วยน้ำโจน นางสาวจุฬาวรรณ กาญจนไตรภพ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010066 บ้านห้วยน้ำโจน นางสาวกรนิภา คงอ้น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010066 บ้านห้วยน้ำโจน นางวรรณเพ็ญ เหมือนคล้าย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010066 บ้านห้วยน้ำโจน นางสาวลักษณา จิตรักญาติ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010066 บ้านห้วยน้ำโจน นางกณิกนันต์ อย่าเคลิ้มจิตร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010066 บ้านห้วยน้ำโจน ว่าที่ร้อยตรีหญิงพศวัต หกม้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010066 บ้านห้วยน้ำโจน นางสาวนาตยา นวนนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010066 บ้านห้วยน้ำโจน นางสาวทิพย์วรรณ ม่วงทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010066 บ้านห้วยน้ำโจน นางสาวอรพิน วัฒนะสิน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010066 บ้านห้วยน้ำโจน นางสาววราภรณ์ งามเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010066 บ้านห้วยน้ำโจน นายวรวุฒิ บุตรแดง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010067 วัดท่าตะคร้อ นายกษิตินาถ คำษร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010067 วัดท่าตะคร้อ นางสาวสำเนียง เขียวชอุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010067 วัดท่าตะคร้อ นางรฐา ทิพยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010067 วัดท่าตะคร้อ นางสาวอนันตญา มั่นคง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010067 วัดท่าตะคร้อ นางสาวสุพิชฌาย์ กล้วยแดง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010067 วัดท่าตะคร้อ นางดารารัตน์ ศรีสัตตบุษย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010067 วัดท่าตะคร้อ นางสาวภาสินี สิงห์เทพ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010067 วัดท่าตะคร้อ นางสาวกิตติยา ภาณุโรจน์ธนากุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010067 วัดท่าตะคร้อ นางสาวอำไพพรรณ ยินดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010067 วัดท่าตะคร้อ นางสาวบุษยมาศ สมบูรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010067 วัดท่าตะคร้อ นางสาวนราภรณ์ วิเศษสิงห์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010067 วัดท่าตะคร้อ นางสาวนันท์นรินทร์ ธนสิริวัฒนโชติ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010067 วัดท่าตะคร้อ นายภูมิพัฒน์ เมธีพลังกร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นางจารุวรรณ วงษ์วรเทวา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นายนัฐกร สุยะราช รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นางวิไลวรรณ สมบูรณ์ทวี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นายสาธิต บุตรดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นายสรพงษ์ วงษ์ดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นางสาวจารุวรรณ์ เปียทิพย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นายปภังกร ทิพสิงห์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นางสาวรจนา เครือบุตร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นางสาวเสาวนีย์ กุลทอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นางสาววารุณี ทิพยะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นางสาวมารีนา จันศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นางสาวขวัญเรือน ล้ำเลิศ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นางสาวกนกวรรณ ด่านเจริญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นางสาวจินตนา ใจยงยืน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นางสาวนันทพร ตุ้มทอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นางสาวแคทรียา นาคเนียม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นายกิตติพงษ์ บุญวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นางสาวพิมชนก สุขรักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นางสาวศุภาวรรณ เมฆคลี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นางสาวศศิเนตร คำจุ้ย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นางสาวทัศนีย์ พัฒนมาศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นางสาวสมฤทัย โคตะวินนท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นางสาวเบญจพร เชื้อสิงห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นางสาวดุจเดือน อู่อรุณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นายนฤศิลป์ ศรีจรรยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นางสาวภัทรา อินทร์เกตุ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นายมนตรี ดวงแก้ว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นายไศลรัตน์ จำเริญศรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010069 อนุบาลท่าม่วง นางสาวจริยา สีคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010069 อนุบาลท่าม่วง นางชัญญานุช ถิ่นวัฒนานุกูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010069 อนุบาลท่าม่วง นางสาวสิริกาญ ชมวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010069 อนุบาลท่าม่วง นางสาวพจนา กาญจนบุรางกูร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010069 อนุบาลท่าม่วง นางทิพวรรณ พรนภาเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010069 อนุบาลท่าม่วง นายฐิติวัฒน์ ภาคภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010069 อนุบาลท่าม่วง นายรัฐนันท์ วันทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010069 อนุบาลท่าม่วง นางสาวรมย์รวินทร์ เอกจิตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010069 อนุบาลท่าม่วง นางสาวสุดารัตน์ แสงสุริยะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010069 อนุบาลท่าม่วง นายวุฒิชัย โสภาภิญ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
71010069 อนุบาลท่าม่วง นางสาวน้ำเย็น สามสวนแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010069 อนุบาลท่าม่วง นางสาวกุลธิดา สมรูป ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010070 วัดท่าล้อ นายทะวิด ผ่องกัล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010070 วัดท่าล้อ นางบุษชฎา มงคลทิพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010070 วัดท่าล้อ นางณัฐชา มุกดาแสงสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010070 วัดท่าล้อ นางสาวมณีรัชช์ ลิ้นจี่ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010070 วัดท่าล้อ นางสุพัตรา ยังสุข ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010070 วัดท่าล้อ นายมนตรี วรรณายก ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010070 วัดท่าล้อ นางสาวพิจิตต์ตรา มาพันธุ์สุ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010070 วัดท่าล้อ นายปฐมพงศ์ เด่นดวงใจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010070 วัดท่าล้อ นางสาวธนัญชกร คงวิเชียร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010070 วัดท่าล้อ นางสาวพรวฤณ เพ็ญจู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010070 วัดท่าล้อ นางสาวสุภาวรรณ สว่างประเสริฐ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010070 วัดท่าล้อ นางสาวสุนทรี จ้อยล่อย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010070 วัดท่าล้อ นางสาวทิติยา อินกล่อม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010070 วัดท่าล้อ นายวันชัย โบกคำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010070 วัดท่าล้อ นางสาวธารทิพย์ แจ่มจำรัส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
71010070 วัดท่าล้อ นางสุพัตรา ต้นกวาว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
71010071 เขาดินวิทยาคาร นางสาววิไล กวางคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010071 เขาดินวิทยาคาร นางสาวสาวิตรี ตันกิตติมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010071 เขาดินวิทยาคาร นางสาวอารีย์ หลักศิลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010071 เขาดินวิทยาคาร นางสาวชวนพิศ กระต่าย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010071 เขาดินวิทยาคาร นางปราณี ชั้นสูง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010071 เขาดินวิทยาคาร นางวราภรณ์ คมทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010071 เขาดินวิทยาคาร นางสาววัลลียา วิเศษสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010071 เขาดินวิทยาคาร นางบุศยรินทร์ ฟักช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010071 เขาดินวิทยาคาร นางศุภวรรณ ทักษิณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010071 เขาดินวิทยาคาร นางสาวิตรี ไพศาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010071 เขาดินวิทยาคาร นางเอื้องเดือน ห้าวหาญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010071 เขาดินวิทยาคาร นางสาวลลิดา ระงับพิษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010071 เขาดินวิทยาคาร นางนารีรัตน์ โชคบำรุงศิลป์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010071 เขาดินวิทยาคาร นางสาวรุจิรา ด้วงเดช ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010071 เขาดินวิทยาคาร นางสาวขนิษฐา เพียรทอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010071 เขาดินวิทยาคาร นายปราโมทย์ อินทร์ศวร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010071 เขาดินวิทยาคาร นางกนกกาญจน์ ธราธารกุลวัฒนา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010071 เขาดินวิทยาคาร นายธีรศักดิ์ ลิ้มวิรัตน์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010071 เขาดินวิทยาคาร นายเกษม ธีรสุนทรานันท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010071 เขาดินวิทยาคาร นายเมธาวัฒน์ คล้ายคลึง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010071 เขาดินวิทยาคาร นายสฤษฏิ์ สวัสดิ์พานิชย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010071 เขาดินวิทยาคาร นายธีระพล สุภาพ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010071 เขาดินวิทยาคาร นางสาววิไลพร ทิพาภาศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010071 เขาดินวิทยาคาร นางสาวจิราพร ปานรอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010071 เขาดินวิทยาคาร นายยุทธนา ลุนสำโรง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010071 เขาดินวิทยาคาร นายรุ่งธรรม นวลละออ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010071 เขาดินวิทยาคาร นางสาวปวีณา ฤทธิ์ธรรม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010071 เขาดินวิทยาคาร นางสาววิริญญา เพชรบูรณกาญจน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010071 เขาดินวิทยาคาร นางสาวดาวเรือง รักษากลิ่น ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010071 เขาดินวิทยาคาร นายธามอิศม์ แดงเสม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
71010073 วัดศรีสุวรรณาราม นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010073 วัดศรีสุวรรณาราม นางรัตนภรณ์ พิกุลขาว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010073 วัดศรีสุวรรณาราม นางสาวชลธิชา ภู่สุวรรณ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010073 วัดศรีสุวรรณาราม นายสมเกียรติ บุญขาว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010073 วัดศรีสุวรรณาราม นางสาวนิตยา ลุทัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010073 วัดศรีสุวรรณาราม นางสาวมณีรัตน์ ชลเพชร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010073 วัดศรีสุวรรณาราม นางสาวณัฏฐณิชา ปานคง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010073 วัดศรีสุวรรณาราม นางสาวนิลาวรรณ สอนเวียง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010073 วัดศรีสุวรรณาราม นางสาวสุพรรณี ใจตรง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010073 วัดศรีสุวรรณาราม นายวศิณ อยู่สุข ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010073 วัดศรีสุวรรณาราม นางชนิดา วงษ์พัฒน์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010073 วัดศรีสุวรรณาราม นางสาวณัฏฐนันท์ ขำคม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010074 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ นายสุจินต์ หอมเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010074 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ นางพนอ วรรณศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010074 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ นางสาวผกาวัลย์ สุขเพิ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010074 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ นางสาวสุภัทตรา เกษร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010074 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ นางจันจิรา เจตบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010074 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ นางพรสวรรค์ กาญจนประกอบ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010074 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ นางสาวภัทรวดี พรรณบัตร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010074 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ นางกาญจนา ทองโสภา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010074 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ นางสาวอัมพิกา ทองกัลยา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010074 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ นางทองมี ฝักบัว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010074 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีกองเพชร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010074 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ นางสาววิลาวัณย์ ตั้งกิจดีมั่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010074 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ นางสาวอารยา ศรีโภคา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010074 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ นายบุญเรือง บุญเทียน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010074 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ นายทรงพล สีมารัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010074 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ นางสาวกาญจนา เหลืองเอี่ยม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010074 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ นางสาวศศิภา นางแย้ม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010076 บ้านหนองน้ำขุ่น นางวันทนา พรานเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010076 บ้านหนองน้ำขุ่น นางนวพรรณ สายลุน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010076 บ้านหนองน้ำขุ่น นางจิราพร กุลวุฒิ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010076 บ้านหนองน้ำขุ่น นายอภิชัย หนูขาว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010076 บ้านหนองน้ำขุ่น นางสาวพรศิลป์ จิรศิริวรกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010076 บ้านหนองน้ำขุ่น นายโสภณ ลำเภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010076 บ้านหนองน้ำขุ่น นายธนพล ถาวรวงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010076 บ้านหนองน้ำขุ่น นางสาวชลลินี หนูทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010077 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) นายอภิชาติ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010077 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) นางนันทนัชชา สงพะโยม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010077 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) นางสาวอัชฉรา เกตุสง่า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010077 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) นางพรรษา มูลประวัติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010077 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) นางสาวอาภัสรา อัศวพิทักษ์พงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010077 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) นางสาวพนารัตน์ กาฉลาด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010077 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) นางธีรนุช ฉิมฉลอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010077 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) นางสาวภัสสร สมประสงค์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010077 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) นางสาวปวริศา ดอกมะลิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010077 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) นางสาวณัฐสุภา แต้มแผง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010077 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) นางสาวศิริวรรณ แผงคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010077 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) นายสุราษฎร์ เพ็งบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010078 บ้านสระเศรษฐี นายอำนวย กลิ่นหอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010078 บ้านสระเศรษฐี นางสาวสุนัน หรูเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010078 บ้านสระเศรษฐี นางสาววรัชยา ขันชารี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010078 บ้านสระเศรษฐี นางศิริพร รอดยิ้ม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010078 บ้านสระเศรษฐี นางสาวกุลพักตร์ กุลสุวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010078 บ้านสระเศรษฐี นางสาวศรัญญา ภักดีบุตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010078 บ้านสระเศรษฐี นางสาวธัญญารัตน์ เกษร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010078 บ้านสระเศรษฐี นางสาวกฤติยาณี เพ่งพินิจ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010078 บ้านสระเศรษฐี นายวาสา บุญแก้ว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010079 วัดลําสำรอง นางสาวณัฐธีรา ปฐวีพนาสณฑ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010079 วัดลําสำรอง นายชลัชธารา แสนตรามาส ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010079 วัดลําสำรอง นายภาวัต กระต่าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010079 วัดลําสำรอง นายจิรวัฒน์ ชูศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010079 วัดลําสำรอง นางสาวพรพรรณ ชำนาญกิจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010079 วัดลําสำรอง นางสาวอาริสา เกตุสุวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010079 วัดลําสำรอง นางกมลรัตน์ อะโน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
71010079 วัดลําสำรอง นายไพฑูรย์ ยิ้มมาก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010079 วัดลําสำรอง นางสาวจุฑามาศ มีผล พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010079 วัดลําสำรอง นางสาวจันทร์จิรา สามเพ็ชรเจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010080 บ้านรางสะเดา นางสาวเปรมกมล คุ้มเจริญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010080 บ้านรางสะเดา นางสาวธันยรัศมิ์ วิเศษสิงห์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010080 บ้านรางสะเดา นางสาวทิพวรรณ เหมือนอ้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010080 บ้านรางสะเดา นางสาวมณีรัตน์ ตั้งเจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010080 บ้านรางสะเดา นางสาวโชติกา พัฒนพฤกษชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010080 บ้านรางสะเดา นายประสาน โตงาม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010081 ตลาดสํารอง นายชาติกุลพล สมยาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010081 ตลาดสํารอง นางธีมาพร แจ้งกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010081 ตลาดสํารอง นางสายฝน เอียดช่วย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010081 ตลาดสํารอง นางเพชรรัตน์ นามมั่น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010081 ตลาดสํารอง นางธนัชชา วงศ์กาญจนาวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010081 ตลาดสํารอง นางสาวแสงเดือน คำเปียง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010081 ตลาดสํารอง นางณัฐิยา คุ้นเคย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010081 ตลาดสํารอง นางปราณี แสวงหา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010081 ตลาดสํารอง นางสาวณิชา พวงทอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010081 ตลาดสํารอง นายสรรเสริญ ไชยเววา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010081 ตลาดสํารอง นางสาวเพ็ญพิชชา ธนูทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010081 ตลาดสํารอง นายสุลิน สมรูป นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010081 ตลาดสํารอง นายมนต์ชัย เฉลิมนิรันดร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010082 วัดหนองพังตรุ นางสาวธปารย์เอื้อ มณีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010082 วัดหนองพังตรุ นางปภังกร ทองเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010082 วัดหนองพังตรุ นางพัณณ์ทิพา วังทองธนสกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010082 วัดหนองพังตรุ นายศราวุฒิ ไทยถานันดร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010082 วัดหนองพังตรุ นางแสงเดือน ไทยถานันดร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010082 วัดหนองพังตรุ นางสาวอัจฉรา ยืนยง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010082 วัดหนองพังตรุ นางสาวกรองทอง ดีเรือง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010082 วัดหนองพังตรุ นายชยพล มากบุญมา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010082 วัดหนองพังตรุ นางคนึงนิตย์ พิทักคีรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010082 วัดหนองพังตรุ นางสาวตรีรัตน์ นะรา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010082 วัดหนองพังตรุ นายรวยฤทธิ์ สามประทีป ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010082 วัดหนองพังตรุ นางศิลามณี นาคศรีพงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010082 วัดหนองพังตรุ นางเสาวนีย์ เศษศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010082 วัดหนองพังตรุ นางเมธินี ไชยเววา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010082 วัดหนองพังตรุ นางจีราภรณ์ ปานเรือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010082 วัดหนองพังตรุ นางสาวสุธินี โคกแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010082 วัดหนองพังตรุ นายเสกสรร บรรเทาทุกข์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
71010082 วัดหนองพังตรุ นางสาวกรรณิการ์ สวนจันทร์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010082 วัดหนองพังตรุ นางสาวจิตรดา พัฒน์ทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010082 วัดหนองพังตรุ นางสาวสมใจ บุญเต็ม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010083 บ้านห้วยไร่ นางสาววชรพร เพิ่มพูล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010083 บ้านห้วยไร่ นางกรรณิการ์ บุญญาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010083 บ้านห้วยไร่ นางนันทนา บัวบาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010083 บ้านห้วยไร่ นางสาวพรศิริ อารีวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010083 บ้านห้วยไร่ นางสาวกมลทิพย์ ฟักแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010083 บ้านห้วยไร่ นางสาวสุทธิดา ทำดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010083 บ้านห้วยไร่ นางสาวสิริกัลยา คงเจริญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010083 บ้านห้วยไร่ นายกิตติศักดิ์ นุชนุ่ม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010083 บ้านห้วยไร่ นางสาวจันทร์ทิมา อินทร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010083 บ้านห้วยไร่ นางสาวสุธิดาพร แย้มศิลป์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010083 บ้านห้วยไร่ นางจันทิมา วันจา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010083 บ้านห้วยไร่ นายสนธิ บุตรพิมพ์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
71010083 บ้านห้วยไร่ นางสาวชุติกาญจน์ เชยโต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010083 บ้านห้วยไร่ ว่าที่ร.ต.หญิงปราณี นาคขำ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010084 บ้านหนองเป็ด นางสาวนันทวรรณ์ ศิริโชติเดชาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010084 บ้านหนองเป็ด นางสุรีรัตน์ เรืองสิริวโรดม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010084 บ้านหนองเป็ด นางสาวอนุสรา หวันแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010084 บ้านหนองเป็ด นายอดิศร จิตรีโภชน์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010084 บ้านหนองเป็ด นายจักรพงศ์ สุขเกษม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010084 บ้านหนองเป็ด นางสาววิยะดา ศรีรัตน์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010084 บ้านหนองเป็ด นางสาววันเพ็ญ สมลา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010084 บ้านหนองเป็ด นางณัฐธิดา ผลดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010084 บ้านหนองเป็ด นางสาวพิมพ์รภัช เตชาธนะเกียรติ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010084 บ้านหนองเป็ด นางสาวกนกวรรณ ดีรื่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010084 บ้านหนองเป็ด นางสาวภัทราพร นันสอาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010084 บ้านหนองเป็ด นางอภิสรา จันทร์พูล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010084 บ้านหนองเป็ด นางสาวฐิติชญา วงค์ตาผา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010084 บ้านหนองเป็ด นางสาวเกศวรินทร์ ธรรมบุญเป็ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010084 บ้านหนองเป็ด นางสาวรัชพร กองม่วง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010084 บ้านหนองเป็ด นายสิทธิชัย สุขกาญจนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010084 บ้านหนองเป็ด นางสาวพิมพ์กัญญา ฉิมอ่อง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010084 บ้านหนองเป็ด นายนวพล ศิลาแรง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010084 บ้านหนองเป็ด นายภาณุวัฒน์ ยางหลวง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010085 วัดม่วงชุม นางน้ำปรุง หอมเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010085 วัดม่วงชุม นางสมบุญ โฉมแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010085 วัดม่วงชุม นางสาวพรพรรณ ทองสุขมาก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010085 วัดม่วงชุม นางกานดา เซี่ยงฝุง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010085 วัดม่วงชุม นางวีนา ธีรยินดีมีสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010085 วัดม่วงชุม นางสาวจิราวรรณ รัตนโชคธรณี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010085 วัดม่วงชุม นายอนุชิต สมหวัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010085 วัดม่วงชุม นางสาวกานติมา สอนใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010085 วัดม่วงชุม นางสาวพนิตา สกุลณี ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010085 วัดม่วงชุม นางสาวสุธารักษ์ โพธิ์สัมฤทธิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010086 วัดชุกพี้ นายปรีชา หัตถาครองหทัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010086 วัดชุกพี้ นางสุชิรา พิลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010086 วัดชุกพี้ นางทิพรัตน์ อินทร์สา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010086 วัดชุกพี้ นายนิเวศน์ ขันทวี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010086 วัดชุกพี้ นางสมพร ศรีทับทิม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010086 วัดชุกพี้ นางสาวพัสชรินทร ไชยสุริยานุฑิต ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010086 วัดชุกพี้ นางเขมณัฏฐ์ กุลขัว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010086 วัดชุกพี้ นายอุดมพงษ์ เอี่ยมหรุ่น ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010086 วัดชุกพี้ นางสาวสุลาวัลย์ โพธิ์ศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010086 วัดชุกพี้ นางกุสุมา ชลอทรัพย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010086 วัดชุกพี้ นางสาวเกศรา ครุธเครือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010086 วัดชุกพี้ นางสาวสุจิตรา แสงทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010086 วัดชุกพี้ ว่าที่ ร.ต.สุพจน์ สุขุมพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010086 วัดชุกพี้ นายจักรพงศ์ โพธิ์เตียน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010086 วัดชุกพี้ นายชารีฟ มัสสกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010086 วัดชุกพี้ นายสิทธิศักดิ์ แก้วแสนตอ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010086 วัดชุกพี้ นายมงคล เจียมบรรจง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010087 วัดขุนไทยธาราราม นางสาวปรียา พลายพงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010087 วัดขุนไทยธาราราม นางศิริรักษ์ ปิ่นแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010087 วัดขุนไทยธาราราม นางสาวระณา จันทนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010087 วัดขุนไทยธาราราม นายสมหวัง คูหาสันติกาญจน์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010087 วัดขุนไทยธาราราม นายอนุชา กระจ่างฉาย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010087 วัดขุนไทยธาราราม นางสาวพิมพ์พาณี นพรัตน์ธำรง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010087 วัดขุนไทยธาราราม นางพัชริน อมรกิจปกรณ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010087 วัดขุนไทยธาราราม นางสาววิมณภา ทองใบ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010087 วัดขุนไทยธาราราม นางสาวเสถียรรัตน์ คงคา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010087 วัดขุนไทยธาราราม นางชลชญา คูหามณีโชติ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010087 วัดขุนไทยธาราราม นายอลงกรณ์ บุ่นวรรณา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010087 วัดขุนไทยธาราราม นางรจนา ปรีสุวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010087 วัดขุนไทยธาราราม นางสาวดาราวรรณ หนูอินทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010087 วัดขุนไทยธาราราม นางสาววิกา ชัยมานะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010087 วัดขุนไทยธาราราม นางสาววรรณพร สุนทรวิภาต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010087 วัดขุนไทยธาราราม นางภัทรศยา ธนภัทรวาทิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010087 วัดขุนไทยธาราราม นายเสกสรรค์ วัลยาวัชร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010087 วัดขุนไทยธาราราม นางสาวนิสา อัมพบุตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010087 วัดขุนไทยธาราราม นางรัตนา สังข์สอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010088 บ้านรางสาลี่ ว่าที่ร้อยตรีชิดชัย ทองโบราณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010088 บ้านรางสาลี่ นางเพชรรุ่ง บรรเทาทุกข์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010088 บ้านรางสาลี่ นางสาวพิลารัตน์ คุ้มเผ่า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010088 บ้านรางสาลี่ นางวิภาพร ภูมิผิว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010088 บ้านรางสาลี่ นางสาวพรรณกัลยา บุญมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010088 บ้านรางสาลี่ นางสาวนัทธมน เจียมเลิศวัฒนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010088 บ้านรางสาลี่ นางอัญชลี ทองตระกูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010088 บ้านรางสาลี่ นางจำลอง จั่นจินดา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010088 บ้านรางสาลี่ นางสาวน้องหญิง ช้างพลาย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010088 บ้านรางสาลี่ นายเกษมสุข พลกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010088 บ้านรางสาลี่ นางสาวธัญลักษณ์ แสงไทย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010088 บ้านรางสาลี่ นางสาวนิตยา อุดมผล เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010088 บ้านรางสาลี่ นางสาวเจนจิรา ตู้ดำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010089 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม นางพัชรวีร์ เกิดสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010089 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม นางพาเพลิน สิงห์กลิ่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010089 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม นางสาวอัญชิษฐา ทองดอนน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010089 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม นางสาวปริยากร กายจนีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010089 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม นายณวรรษกร พิมแสน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010089 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม นายวสันต์ แก้ววิเศษ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010089 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม นางสาวเฟื่องฝน หลักเพชร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010089 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม นางสาวรัชนีกร หนูวัฒนา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010089 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม นางสาวภุมรินทร์ มากศิริ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010090 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) นายกฤษกรณ์ วงศ์สิทธิพิศาล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010090 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) นายประกิจ วีระศิลป์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010090 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) นางลัดดา วีระศิลป์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010090 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) นางสาววารินทร์ ว่องจริงไว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010090 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) นางสาวนงนภัส สุขเกษม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010090 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) นางสาวอรสา โชควนากุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010090 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) นายธวัชชัย ก้านเหลือง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
71010090 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) นางสาวภัทราวดี ช้อยสามนาค ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010090 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) นายฆัสรา ชำนาญชัยศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010091 วัดวังขนายทายิการาม นายโกวิทย์ น้อยวิจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010091 วัดวังขนายทายิการาม นางญาริดา สิทธิโชค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010091 วัดวังขนายทายิการาม นางสาวสุลัดดา ยี่รัญศิริ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010091 วัดวังขนายทายิการาม นางอภินันท์ ข่าขันมะลี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010091 วัดวังขนายทายิการาม นางสาวจันทิมา รักดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010091 วัดวังขนายทายิการาม นายธันญธรณ์ ธรรมบำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010091 วัดวังขนายทายิการาม นางสาวอลิษา กาวินำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010091 วัดวังขนายทายิการาม นายทรงพล บุญชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010091 วัดวังขนายทายิการาม นางสาววารี มีล้อม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010091 วัดวังขนายทายิการาม นายวิษณุ อุดมลาภ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010091 วัดวังขนายทายิการาม นายภัควัฒน์ กุลวัตธีรภาคย์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010091 วัดวังขนายทายิการาม นายวรวิทย์ อัคราภิชาต เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010091 วัดวังขนายทายิการาม นางสาวมณี พิลึก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010093 บ้านหนองตาบ่ง นายวิวรรธน์ วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010093 บ้านหนองตาบ่ง นางสาวกรรณิกา คิ้ววิลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010093 บ้านหนองตาบ่ง นางสาวอภิญญา แก้วประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010093 บ้านหนองตาบ่ง นางนิภาพร โฉมยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010093 บ้านหนองตาบ่ง นางสาวชลธิชา วีระศิลป์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010093 บ้านหนองตาบ่ง นางสาวรจิต กาญจนสุธา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010093 บ้านหนองตาบ่ง นางสาวธัญชนก สังขะพันธ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010093 บ้านหนองตาบ่ง นางสาวศศินา สังข์ทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010093 บ้านหนองตาบ่ง นางสาวศศิธร ล่าดี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010093 บ้านหนองตาบ่ง นายนุกูล ดีเสมอ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ชำนาญการพิเศษ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010093 บ้านหนองตาบ่ง นายสมพิศ ฟักทอง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010093 บ้านหนองตาบ่ง นางสาวฐิภัสรากุญ เที่ยงธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010094 วัดวังศาลา นางธัญลักษณ์ อัยวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010094 วัดวังศาลา นางสาวอารีย์รัตน์ ประเสริฐศรี ครู เชี่ยวชาญพิเศษ ข้าราชการครู
71010094 วัดวังศาลา นางสาวสุนันทา ป้องกัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010094 วัดวังศาลา นายสุเมธี นาคะพันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010094 วัดวังศาลา นางกาญจนา บัวทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010094 วัดวังศาลา นางวิรงรอง อินทร์แก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010094 วัดวังศาลา นางสาวธิดาทิพย์ พวงศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010094 วัดวังศาลา นางสาวขวัญฤทัย โสวจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010094 วัดวังศาลา นางสาวรุ่งรัตน์ เถาว์เมฆ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010094 วัดวังศาลา นายนภนนท์ ฟ้าแลบ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010094 วัดวังศาลา นางสาวมนสิชา เหมือนปอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010094 วัดวังศาลา นายอดิเรก เนตรพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010094 วัดวังศาลา นางสาวพรรณนลิน สุวรรณนิกขะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010094 วัดวังศาลา นางสาวเสาวลักษณ์ ภุมรินทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010094 วัดวังศาลา นางสาวญาณ์นิสา ครูทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010094 วัดวังศาลา นายชุมพล เพิ่มพูล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010094 วัดวังศาลา นายประสาร ศรีรังสรรค์ พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010095 วัดหนองเสือ นางสุณัฐญา เหลี่ยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010095 วัดหนองเสือ นางรุจิรา นวชลธารทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010095 วัดหนองเสือ นางวันดี ใจดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010095 วัดหนองเสือ นางสาววาณี แท่นกาญจนภรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010095 วัดหนองเสือ นางสาวบูรจิต พานประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010095 วัดหนองเสือ นางสาวพัดชา อินทรัศมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010095 วัดหนองเสือ นางสาวภูษณิศา โพธิบุตร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010095 วัดหนองเสือ นางสาวจารุณี วิงวอน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010095 วัดหนองเสือ นายธีระ แสงศิริ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010095 วัดหนองเสือ นายไชยานันท์ ชื่นชู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010095 วัดหนองเสือ นางสาวนันทวัน วงษ์ทรัพย์เจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010095 วัดหนองเสือ นายจาตุรนต์ หนูส่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010095 วัดหนองเสือ นางสาวกานติมา อินทร์แป้นพะเนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010095 วัดหนองเสือ นางสาวสุพรรษา คชายุทธ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010095 วัดหนองเสือ นางสาวมณีกาญจน์ เพียชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010095 วัดหนองเสือ นางสาวนิตยา กล่ำตะโก เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010095 วัดหนองเสือ นายอนันต์ อุดแสน วิทยากร ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010095 วัดหนองเสือ นางสมจันทร์ กล้วยแดง บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010096 บ้านหนองสะแก นายณัฐพล นิพัทธ์ธรรมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010096 บ้านหนองสะแก นางสุพัตรา สุไตทอน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010096 บ้านหนองสะแก นางสาวนภัสสรณ์ โตใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010096 บ้านหนองสะแก นางสาวปภาดา สุขสวัสดิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010096 บ้านหนองสะแก นายอนุวัฒน์ กองจำปา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010096 บ้านหนองสะแก นางสาวพัชชา จิตรมั่น ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010096 บ้านหนองสะแก นางสาวจณิสตา จิตรจักร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010096 บ้านหนองสะแก นางสาวจีรนันท์ หนูผาสุข ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010096 บ้านหนองสะแก นางสาวประภาศรี เครือจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010096 บ้านหนองสะแก นางสาวจุฑามาศ รุ่งมณีกร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010096 บ้านหนองสะแก นายตรีธรพัชร วราวุธวิเชียร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010096 บ้านหนองสะแก นางสาวนภัสสร สระศรีโสม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010096 บ้านหนองสะแก นางสาวพัทรศยา อ้นปรางค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010096 บ้านหนองสะแก นางสาวณิรดา สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010096 บ้านหนองสะแก นายประจวบ เนตรพิภพ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010096 บ้านหนองสะแก นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่เอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
71010097 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม นางสาวอุไรวรรณ อรเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010097 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม นางสาวศิริพร กาญจนวิภาพร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010097 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม นางสาวนิตยา คำโทน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010097 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม นายทัศน์ไชย วงษ์ประเสริฐ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010097 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม นางอภิญญา เฮงเส็ง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010097 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม นางพิชญานิน จงจินารี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010097 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม นางสาวกนกกาญจน์ ทองม่วง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010097 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม นายนิธิ บ้านใหม่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010097 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม นางสาววิรัญญา สาททอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010097 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม นางสาวชญานิศ ทองสวัสดิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010097 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม นางสาวพิมพิไล มะไพร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010097 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม นายอมรเทพ ทอง ณ รังสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010097 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม นายระ ฉัตรทัณฑ์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
71010097 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม นางสาวนิภาวรรณ ช้างกรุด เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010097 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม นางสาวสุกัญญา บุญมาก ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010099 วัดอินทาราม นางสุพัตรา คชสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010099 วัดอินทาราม นางกาญจนา ดอกแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010099 วัดอินทาราม นางสาวอุบล อินชื่น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010099 วัดอินทาราม นางสาวบุญธรรม ฝอยทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010099 วัดอินทาราม นางสร้อยทิพย์ ถานะลุน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010099 วัดอินทาราม นางสาวพวงเพชร์ ดอกบุก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010099 วัดอินทาราม นางสาวภิรดา ทิพยดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010099 วัดอินทาราม นางสาวนวิสา สารีวงษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010099 วัดอินทาราม นางสาววรางคณา กาญจำนงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010099 วัดอินทาราม นางสาวชุดารัตน์ วัชรินทร์รัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010099 วัดอินทาราม นางสาวนิภาภรณ์ รอดประเสริฐ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010099 วัดอินทาราม นางสาวอารยา พิกุลทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010099 วัดอินทาราม นางสาวธันวา เเสงอรุณ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010099 วัดอินทาราม นายพงษ์วินิส สุขเผือก เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010099 วัดอินทาราม นางสาวพัชรวลัย ดีประชา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010099 วัดอินทาราม ว่าที่ร้อยตรีกิตติภูมิ ท่าล้อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010099 วัดอินทาราม นางสาวศศินา ภูฆัง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010099 วัดอินทาราม นางสาวพิมพ์ทอง อ่อนละมูล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010099 วัดอินทาราม นางสาวเยาวเรศ บรรเทาทุกข์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010100 บ้านห้วยตลุง นางสาวณิชชยา แสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010100 บ้านห้วยตลุง นางสาริศา คงสุคนธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010100 บ้านห้วยตลุง นางวิภาดา พัฒนมาศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010100 บ้านห้วยตลุง นางสาวอรณิชชา วิเศษสิงห์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010100 บ้านห้วยตลุง นางสาวอารียา สุขเผือก ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010100 บ้านห้วยตลุง นางสาวสิร์ดาพัชร์ เพ็ญจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010100 บ้านห้วยตลุง นางปราณี เรือนงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010100 บ้านห้วยตลุง นางสาวน้ำผึ้ง พรหมชนะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010100 บ้านห้วยตลุง นางสาวพัชรี เรืองสำราญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010100 บ้านห้วยตลุง นางสาวสมฤดี กำจรกิตติคุณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010100 บ้านห้วยตลุง นางสาวจุฑามาส สมุทวนิช ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010100 บ้านห้วยตลุง นางสาวเยาวภา ขำวังยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010100 บ้านห้วยตลุง นางปุณยนุช กาญจนีย์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010100 บ้านห้วยตลุง นางสาวปาลียา รอดโพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010100 บ้านห้วยตลุง นางสาวสุนทรี เอกจิต นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010100 บ้านห้วยตลุง นายธีรพันธุ์ อิ่มสะอาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010100 บ้านห้วยตลุง นางสาวศิรินาถ กลีบสัตบุตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010100 บ้านห้วยตลุง นางสาวนัยนา วิชาธร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010101 วัดหนองตะครอง นางพิสมัย ตุติ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010101 วัดหนองตะครอง นางสาวธันยมัย เคนมา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010101 วัดหนองตะครอง นางชื่นใจ เปรมปรีดิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010101 วัดหนองตะครอง นางสาวพมรรัตน์ ชลไพรพิมลรัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010101 วัดหนองตะครอง นางสาวศรสวรรค์ นาเวช ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010101 วัดหนองตะครอง นายสนอง สวนส้ม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010101 วัดหนองตะครอง นางสาวโชติรส สงวนพันธ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010101 วัดหนองตะครอง นางสาวกมลทิพย์ จันทร์ชูกลิ่น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010102 บ้านโกรกตารอด นายพอเจต จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010102 บ้านโกรกตารอด นางสาวณัฐมน ท้วมผึ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010102 บ้านโกรกตารอด นางสาวณัฐนิชา บ่อแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010102 บ้านโกรกตารอด นางสาวนพลักษณ์ อาจปักษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010102 บ้านโกรกตารอด นางสาวณัฐธิดา เณรจาที ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010102 บ้านโกรกตารอด นายคำนวล ขำบางเลน ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
71010102 บ้านโกรกตารอด นางสาวสมหวัง สุขศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010102 บ้านโกรกตารอด นางปรีชญา จันทร์พูล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010102 บ้านโกรกตารอด นางสาวอุษา หลำรอด ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010103 ดิศกุล นางสาวรัชนีกรณ์ วงษ์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010103 ดิศกุล นางรุ่งอรุณ จันทร์ที ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010103 ดิศกุล นายพฤกษา จันทร์เรือง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010103 ดิศกุล นายอำนาจ เปรมปรีดิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010103 ดิศกุล นางนารี ปิ่นปี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010103 ดิศกุล นางสาวอนุสรา เกตุแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010103 ดิศกุล นางอารมย์ สุขกรม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010103 ดิศกุล นางปานใจ สุขโขเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010103 ดิศกุล นางสาวชลิดา อนุพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010103 ดิศกุล นายวิศิษฏ์ พุทธประเสริฐ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010103 ดิศกุล นางสาวเมธาพร วรวงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010103 ดิศกุล นางสาวพัชรี ภายศรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010103 ดิศกุล นางสาวนภัชสวรรณ ยาสุ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010103 ดิศกุล นายณรงค์ สีมา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010104 บ้านหนองอีเห็น นางสาวจิราภรณ์ เจริญเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010104 บ้านหนองอีเห็น นางสาวฉัตรติชา ยอดรัก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010104 บ้านหนองอีเห็น นางสาวทิพย์วรรณ ฆ้องชะฎา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010104 บ้านหนองอีเห็น ว่าที่ร้อยตรีเสนาบดี รุ่งศรีกนก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010104 บ้านหนองอีเห็น นายณัฐภัทร นางแย้ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010104 บ้านหนองอีเห็น นางสาวเมทินี อบเชย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010105 บ้านหนองสองห้อง นายจีระ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010105 บ้านหนองสองห้อง นางนุสรา บิตุเรศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010105 บ้านหนองสองห้อง นายอนุวัติ สมสกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010105 บ้านหนองสองห้อง นางสาวอุษา พลดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010105 บ้านหนองสองห้อง นางสาวกนกวรรณ ทองเกิด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010105 บ้านหนองสองห้อง นางสาวสุพัตรา เตี่ยวขุ้ย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010105 บ้านหนองสองห้อง นางสุดา เข็มไทย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010105 บ้านหนองสองห้อง นางอายุพร จันทะวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010105 บ้านหนองสองห้อง นางรัตนาพร สาลี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010105 บ้านหนองสองห้อง นางขนิษฐา เกตุแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010105 บ้านหนองสองห้อง นางสุภรัตน์ ชนะหาญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010105 บ้านหนองสองห้อง นายพรินทร์ เกษรบัว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010105 บ้านหนองสองห้อง นายพีรวิชญ์ ปั้นดำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010105 บ้านหนองสองห้อง นางสาวชนิกานต์ จันทร์เปรียง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010105 บ้านหนองสองห้อง นางสาวกัญญารัตน์ ช้อยเครือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010105 บ้านหนองสองห้อง นางสาวฉัตรฐิกา บุญทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010105 บ้านหนองสองห้อง นางสาวพรพิมล บัวงาม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010105 บ้านหนองสองห้อง นางสาววาสนา ดุษฎีทวีวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010105 บ้านหนองสองห้อง นายชำนาญ บุญเปรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010107 วัดยางเกาะ นางสาวศศิมาพร คชาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010107 วัดยางเกาะ นางนิตยา แย้มชื่น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010107 วัดยางเกาะ นางสาวณิฐญภรณ์ แก้วเกตุ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010107 วัดยางเกาะ นางสาวจำปี ลำเภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010107 วัดยางเกาะ นางสาวเปรมวราพร พิณจิรวิทย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010107 วัดยางเกาะ นายสรภพ สุทธิรักษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010107 วัดยางเกาะ นางสาวศิวพร ชัยเจริญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010107 วัดยางเกาะ นางภรธิดา ชัยรัตน์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010107 วัดยางเกาะ นางสุวรรณา ตั้งติพงศ์ตระกูล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010107 วัดยางเกาะ นายกฤตชัย เกตุศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010107 วัดยางเกาะ นางสาวราชาวดี เล้าอรุณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010107 วัดยางเกาะ นางสาวอุทัยวรรณ ขุนแสน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010107 วัดยางเกาะ นางสาวชุติมา เตียวขุ้ย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010107 วัดยางเกาะ นายวิเศษ ชูศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010107 วัดยางเกาะ นางสาวสุนิตย์สา ฉิมเนย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010107 วัดยางเกาะ นางสาวสุพัตรา ปลัดม้า เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010107 วัดยางเกาะ นายวุฒิชัย กาญจนเทพมงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
71010108 บ้านกลอนโด นายฟุกกล้าว ทิวากร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010108 บ้านกลอนโด นางสาวแก้วใจ ธรรมเนียมดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010108 บ้านกลอนโด นางสาวนางฟ้า มีแสง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010108 บ้านกลอนโด นางสาวจินตนา สร้อยสน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010108 บ้านกลอนโด นางสาวขวัญเรือน กรรณลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010108 บ้านกลอนโด นางสาวอภิชา ตระกูลชะวาศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010108 บ้านกลอนโด นายนิคม วัตชะนะไพจิตต์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010108 บ้านกลอนโด นางสาวปรียา บ้านมะหิงษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010108 บ้านกลอนโด นางสาวเขมภร เย็นนิกรณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
71010110 วัดหนองบัว นายอัสนัย สมานบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010110 วัดหนองบัว นางสาวขนิษฐา จิตเที่ยง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010110 วัดหนองบัว นางสุภารัตน์ ศะศิธร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010110 วัดหนองบัว นางสาวขวัญนภา จันทรวัฒน์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010110 วัดหนองบัว นางสาวกิติยา อ่อนนาน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010110 วัดหนองบัว นางสาวจิราพร พูลผกา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010110 วัดหนองบัว นางสาวณัฐกาญจน์ กลอยวัฒนาสกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010110 วัดหนองบัว นางสาวสกุลรัตน์ ยงอยู่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010110 วัดหนองบัว นางสาวศิรินภา จิตร์อ่ำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010110 วัดหนองบัว นายอนุสรณ์ บุญสุข ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010110 วัดหนองบัว นางสาวปารตี ชีวังกูล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010110 วัดหนองบัว นางสาวปาริฉัตร ยะเครือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010110 วัดหนองบัว นางสาวสุพรรษา พิสุทธอานนท์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010111 บ้านแหลมทอง นางนัชชา ธรรมชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010111 บ้านแหลมทอง นางสาวประมวลมาศ ศรีสวาท ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010111 บ้านแหลมทอง นางณัฎฐนิช จิณแพทย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010111 บ้านแหลมทอง นายพิภพ ภู่ระย้า ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
71010111 บ้านแหลมทอง นางสาวภาวิณี สาหร่าย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010111 บ้านแหลมทอง นายสหภาพ สิรินิมิต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010112 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า นางกมลฉัตร โล่ห์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010112 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า นางสาวจีเรียง บุญสม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010112 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า นายศรัณย์ ปานเปีย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010112 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า นางสาวดวงกมล ราชการดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010112 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า นางสาวหัทยา แป้นกลม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010112 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า นางสาวปภาพินท์ สมบูรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010112 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า นายโอภาส ขันทะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010112 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า นางสาวทิพารัตน์ สุ่มมาตร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010112 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า นางสาวบุณฑริก นุ่มวัฒนะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010112 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า นางสาวอริศรา หมวดเอ่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010112 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า นายภูมิพันธุ์ พิณพาทย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010113 วัดจรเข้เผือก นายณัฐภัทร์ ตวันคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010113 วัดจรเข้เผือก นางสาววรรณวิสา แก่นทน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010113 วัดจรเข้เผือก นางสาวปิยะวรรณ สงครามรอด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010113 วัดจรเข้เผือก นายกิตติศักดิ์ สนแจ้ง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010113 วัดจรเข้เผือก นายประกิจ มากสมบูรณ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010113 วัดจรเข้เผือก นางสาวเรวิกา อนุกูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010113 วัดจรเข้เผือก นางณิชนันทน์ จิตธรรมมา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010113 วัดจรเข้เผือก นางสาวปารมี นิ่มนวล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010113 วัดจรเข้เผือก นางสาวลักษิกา กุลวงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010113 วัดจรเข้เผือก นางสาวนนทลี รัตนสิงห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010113 วัดจรเข้เผือก นางสาวณัฐชา วรรลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010113 วัดจรเข้เผือก นางสาวรัชนก ครุฑสุวรรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010113 วัดจรเข้เผือก นางสาววารุณี จันทบูรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010113 วัดจรเข้เผือก นางสาวพรรณนรา กาญจนะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010113 วัดจรเข้เผือก นางสาวภคณัช ทรัพย์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010113 วัดจรเข้เผือก นางสาวชุติปภา โพธิ์ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010114 บ้านท่ามะเฟือง นางกฤษดา ธรรมรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010114 บ้านท่ามะเฟือง นางสาวมาลิน นนทศิลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010114 บ้านท่ามะเฟือง นางสาวสมบูรณ์ บุญยงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010114 บ้านท่ามะเฟือง นางธาราภรณ์ วงษ์เทศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010114 บ้านท่ามะเฟือง นางสาวอัญชลี ชุ่มชื่น ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010114 บ้านท่ามะเฟือง นางสาวปริศนา มูลศาลา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010114 บ้านท่ามะเฟือง นางสาวปรญา เหลืองแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010114 บ้านท่ามะเฟือง นางสาวนัทวัน ทองคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010114 บ้านท่ามะเฟือง นายปัญญา กุลหงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010114 บ้านท่ามะเฟือง นางสาวชัชดา ขาววงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010114 บ้านท่ามะเฟือง นางสาวนิตยา บุญส่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010114 บ้านท่ามะเฟือง นายจรัญ สุขสมัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010114 บ้านท่ามะเฟือง ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ เกิดโต อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
71010115 บ้านท่าเสด็จ นางสาววิชชุตา นาคนารี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010115 บ้านท่าเสด็จ ว่าที่ร้อยตรีพนม แสงโสต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010115 บ้านท่าเสด็จ นางสาวณัฏฐิณี ศรีอุทธา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010115 บ้านท่าเสด็จ นางสาวทิพสุคนธ์ พงษ์แสงจันทร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010116 วัดถ้ำอ่างหิน นางสาวกิตติมา วงศ์รุ่งเรืองชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010116 วัดถ้ำอ่างหิน นางฉวีวรรณ หงษ์พงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010116 วัดถ้ำอ่างหิน นางสาววรรณนิสา เรืองเกษม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010116 วัดถ้ำอ่างหิน นายมฆวัน ยางนิยม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010116 วัดถ้ำอ่างหิน นางสาวปาริฉัตร มะมม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010116 วัดถ้ำอ่างหิน นายรุ่งนิรันดร์ เหง้าแก้ว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง นายปรีชา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางณิชาภัทร เส็งเครือ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวณัฐธมนพัณณ์ ไชยปรุง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวจันทนา สุขกุล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง นายฤทธิชัย สุวพานิช ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง นายวิรัตน์ ชัยฤทธิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวธัญญรัตน์ รักษ์วงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวจิรพรรณ จรรยาธาดากุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง นายวัชรินทร์ วิชนะโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวสุภาวดี สายเพิ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวนฤมล นวลนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวภัสสร เทียมผูก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวนาตยา พุ่มสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวบุณยาพร กลีบเมฆ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง นายวีรภัทร ภักดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวปิยพร บัวงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง นายเตย แก้วหนองโพธิ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010118 บ้านหนองกวาง นางนภสร พุทธรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010118 บ้านหนองกวาง นางสุกัญญา บรรจงรักษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010118 บ้านหนองกวาง นายสุธีชา ธีระมิตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010118 บ้านหนองกวาง ว่าที่ ร.ต.เอกวิทย์ ชัยลังกา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010118 บ้านหนองกวาง นางสาวกวินฉัตร์ นันทฉัตร์ธีรกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010118 บ้านหนองกวาง นางสาวราตรี ครุธเครือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010118 บ้านหนองกวาง นางสาวจิราวรรณ สายหมี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010118 บ้านหนองกวาง นางสาวอัญชลี เสาร์ม่วง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010118 บ้านหนองกวาง นางอุไรลักษณ์ ทองแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010118 บ้านหนองกวาง นางสาววันเพ็ญ อินทร์ศวร ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010119 บ้านทุ่งยาว นางทิพวรรณ ศรท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010119 บ้านทุ่งยาว นางอัญชลี อุดมสินค้า ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010119 บ้านทุ่งยาว นางสาวพิชญาภา สารมะโน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010119 บ้านทุ่งยาว นางสาวณัทยา ภูขีด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010119 บ้านทุ่งยาว นางสาวนฤมล ชั่งถาวร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010119 บ้านทุ่งยาว นางสาวสุนิสา เปรมปรีดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010120 บ้านหนองโสน นางสาวขนิษฐา โสมโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010120 บ้านหนองโสน นางอารีย์ พวงทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010120 บ้านหนองโสน นายพีรพงษ์ พวงทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010120 บ้านหนองโสน นางสาวมยุรี ศิลานิล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010120 บ้านหนองโสน นางสาวภัทริตา ชนะวัฒนานนท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010120 บ้านหนองโสน นางสาวศันสนีย์ จันทร์ใส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010120 บ้านหนองโสน นางสาวนารีรัตน์ เพ็ชรปานกัน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010121 บ้านไทรทอง นายสำเนาว์ นาคพิรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010121 บ้านไทรทอง นางสาวสมาพร เกาะพราหม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010121 บ้านไทรทอง นางสาวจิตราพร การะเกต ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010121 บ้านไทรทอง นายอำนาจ นุ่มฤทธิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010121 บ้านไทรทอง นางสาวจุฑารัตน์ บุตรเกตุ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010121 บ้านไทรทอง นางสาวพัชราภรณ์ ศิริมั่ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010121 บ้านไทรทอง นางสาวอินทยา อินทร์ประทับ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010121 บ้านไทรทอง นางอาธิมา จิระเกริกเกียรติ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010121 บ้านไทรทอง นางสาวศิริวิมล แสนคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010121 บ้านไทรทอง นางสาวชลธิชา กฤษอ่อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010121 บ้านไทรทอง นายวัชระพงษ์ พึ่งไทย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010121 บ้านไทรทอง นายกิตติศักดิ์ สมวงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010121 บ้านไทรทอง นางสาวรุจิรา จันทร์ทองเทศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010121 บ้านไทรทอง นายพงศกร นาสาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010121 บ้านไทรทอง นางสาวสมหญิง อินสว่าง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010121 บ้านไทรทอง นางสาวนงลักษณ์ อ่อนละมัย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010122 บ้านโป่งโก นายมนตรี อินจีน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010122 บ้านโป่งโก นางวรรณา ศรีแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010122 บ้านโป่งโก นางสาวนฤมล พึ่งแพง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010122 บ้านโป่งโก นางวิรัลพัชร พ่วงธรรมรงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010122 บ้านโป่งโก นางสาวลัดดา งิ้วเซอร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010122 บ้านโป่งโก นางสาวพันธ์นิภา หิรัญกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010122 บ้านโป่งโก นางธมนพรรณ พลประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010122 บ้านโป่งโก นางสาวสุภารัตน์ ฐานะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010122 บ้านโป่งโก นางสาวฐิตินันท์ เขียวขำ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010122 บ้านโป่งโก นางสาวกรนิกา อ่อนศิริ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010123 บ้านท่ามะไฟ นางกัญชลี รักษาสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010123 บ้านท่ามะไฟ นางลดาพัฒน์ พงศ์จิระเสฎฐ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010123 บ้านท่ามะไฟ นางสาวรสริน สบายยิ่ง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010123 บ้านท่ามะไฟ นางสาววรรณภา ทองคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010123 บ้านท่ามะไฟ นางสาวบุณยาพร สืบสมบัติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010123 บ้านท่ามะไฟ นางสาววิไลพร กล่อมจิต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010123 บ้านท่ามะไฟ นายวุฒิพงศ์ เทียระคา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010123 บ้านท่ามะไฟ นางสาวนัฏฐิญา บุญขลิบ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010123 บ้านท่ามะไฟ นางสาวธัญลักษณ์ โพธิ์พ่วงพันธ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010123 บ้านท่ามะไฟ นางสาวเสาวณีย์ แก่นแก้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010124 บ้านเนินไพร นางสาวจิราภรณ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010124 บ้านเนินไพร นางสาววิไลภรณ์ รัตนแสงศร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010124 บ้านเนินไพร นางสาวทิพย์กานต์ เล่ห์กล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010124 บ้านเนินไพร นางสาวกาญจน์จิรา ศรท้วม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010124 บ้านเนินไพร นางสาวชัญญานุช สำราญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010124 บ้านเนินไพร นางพนิดา หัตถาครองหทัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010124 บ้านเนินไพร นางสาวมาลีรัตน์ พึ่งแพง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010124 บ้านเนินไพร นายเอกวัฒน์ สุขพิบูลย์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010125 บ้านหนองหิน นางสาวขจีรัตน์ เสือสกุล ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
71010125 บ้านหนองหิน นางสาววาสินี ทองเย็น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010125 บ้านหนองหิน นางสาวปฏิมากร มั่นใจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010125 บ้านหนองหิน นางสาวเมษิณีย์ โมกเล็ก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010126 บ้านหนองปล้อง นายอดิศักดิ์ บุญมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010126 บ้านหนองปล้อง นางเปรมรัตน์ สร้อยทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010126 บ้านหนองปล้อง นางสาววัลยา ถิ่นวัฒนากูล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010126 บ้านหนองปล้อง นางสาวสีนวล รอดน้อย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010126 บ้านหนองปล้อง นางนฤมล อยู่ศรีสกุล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010126 บ้านหนองปล้อง นายปกรณ์ ศรีดวม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010126 บ้านหนองปล้อง นายวีรภัทร กระต่ายทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010126 บ้านหนองปล้อง นางสาวสิริอัมพร ฮวดหลี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
71010126 บ้านหนองปล้อง นางสาวภัสรา ประภาเคน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010126 บ้านหนองปล้อง นายกิตติศักดิ์ กุลมุต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010127 บ้านท่าแย้ นายกฤตภัค มหาบุญญารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010127 บ้านท่าแย้ นางสาวชฎาภรณ์ ป้อมสกุล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010127 บ้านท่าแย้ นายพีรวัส ชื่นบาล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010127 บ้านท่าแย้ นายจตุรพล ชานันโท ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010127 บ้านท่าแย้ นายกิตติชัย บุญก่อสร้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010127 บ้านท่าแย้ นางสาวพจนี สามร้อยงาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010127 บ้านท่าแย้ นางสาวกชกร ถิ่นวัฒนานุกูล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010127 บ้านท่าแย้ นายทองคำ เพิ่มพูน ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
71010127 บ้านท่าแย้ ว่าที่ ร.ต.หญิงเกศราภรณ์ นารีรักษ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010127 บ้านท่าแย้ นางสาวอารียา อัตตะสิริ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
71010129 บ้านท่าพุ นายเกียติศักดิ์ ประดับวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010129 บ้านท่าพุ นางสาวณภัทร ศิริมั่ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010129 บ้านท่าพุ นางสาวกรรญา ยิ้มหนองโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010129 บ้านท่าพุ นางสาวศรินญา ปลื้มพวก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010129 บ้านท่าพุ นางสาวเบญจา ลำดวล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010129 บ้านท่าพุ นายพงศ์พิสุทธิ์ จีนเกิดทรัพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010129 บ้านท่าพุ นางสาวอธิชนันท์ รชตะเกษม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010129 บ้านท่าพุ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ บัวขม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010129 บ้านท่าพุ นางสาววิไลวรรณ ผุดเผือก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010129 บ้านท่าพุ นายธนา เมฆนาคา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010129 บ้านท่าพุ นางสาวดวงพร เฟื่องมา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010129 บ้านท่าพุ นายรุ่งโรจน์ แก่นแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย นางเบญจมาศ ลิขิตวัฒนกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย นางสาวปรารถนา ตันติกุลไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย นายภูษิต มงคลธนทรัพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย นางกาญจนา นามอาษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย นางนิตยา แสงผ่องอำไพ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย นางทัศนีย์ ปทุมสูติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย ว่าที่ ร.ต.กฤษฎากร ผาสุข ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย นางชมพูนุท แก้วใจรักษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย นางสาวพิชชาภา เชียรโชติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย นางสาวเจนจิรา คำดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย นายสหรัฐ ทิมพานทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย นางสาวอารียา ยวงเพชร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย นายเอนก ฤทธิ์ขันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย นางสาวศิริวรรณ นันตาแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย นายธนัฏไชย เกลี้ยงกมล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย นายพรฤกษ์ สินประเสริฐ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย นางสาววิยดา หมื่นจงจำปา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย นางสาวจุรีย์พร หมื่นจงจำปา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย นางสาวกุลชา นิรันฤทธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย นางสาวกรรณิการ์ จันทแนน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
71010132 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) นายอนุศักดิ์ แร่มี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010132 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) นายศรายุทธ ล้อมพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010132 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) นางประไพ สมุทวนิช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010132 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) นางรุ่งฤดี โฆษพงศา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010132 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) นายนเรศฤทธิ์ นาคกลั่น ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010132 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) นางสาวผกาภรณ์ ดวงพิมาย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010132 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) นายวารินทร์ ทองผามณีรัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010132 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) นางสาวเจียระไน พันแสน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010132 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) นางสาวเบญจมาภรณ์ รอชัยกูล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010132 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) นายตุลยวัต ทองตระกูล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010132 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) นายเจษฎากร เกิดไพบูลย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010133 บ้านหนองไผ่ นางสาวนุชสรา บุญเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010133 บ้านหนองไผ่ นางสาววรรณา หลบภัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010133 บ้านหนองไผ่ นางสาวอัมพร ศรีทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010133 บ้านหนองไผ่ นายสมชาย วันประเสริฐ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010133 บ้านหนองไผ่ นางสาวสปัญญา สุขเจริญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010133 บ้านหนองไผ่ นางอุบล วงศ์วัชรมงคล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010133 บ้านหนองไผ่ นางสาววรรณวรัตน์ จิณแพทย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010133 บ้านหนองไผ่ นางสาวแววดาว มะหามิตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010133 บ้านหนองไผ่ นางสาวพจนีย์ จีนะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010133 บ้านหนองไผ่ นางสาวกาญจนา อาญาเมือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู