ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 1


1,841 คน

ครูและบุคลากร

113 คน

ผอ.รร.

20 คน

รอง ผอ.รร.

1,090 คน

ครู

229 คน

ครูผู้ช่วย

3 คน

บุคลากร 38(2)

30 คน

ลูกจ้างประจำ

37 คน

พนักงานราชการ

181 คน

ลูกจ้าง(งบ สพฐ.)

127 คน

ลูกจ้าง(งบ รร.)

20 คน

ลูกจ้างอื่นๆ


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน
ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
304
1,139
1,443
2
1
3
30
0
30
9
28
37
85
243
328
430
1,411
1,841