จำนวนนักเรียนในสังกัด จำนวน 135 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ )

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
71010001
บ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี
0
71010002
บ้านแก่งหลวง เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี
11
129
123
252
71010003
วัดถ้ำมังกรทอง เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี
8
26
11
37
71010005
วัดท่าน้ำตื้น แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี
11
133
109
242
71010006
ท่าพะเนียดกุญชร แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี
9
48
44
92
71010007
บ้านหนองสองตอน แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี
11
159
152
311
71010011
บ้านทับศิลา ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี
0
0
0
0
71010012
บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี
16
225
181
406
71010014
บ้านหัวหิน ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี
8
87
77
164
71010015
วัดบ้านยาง ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี
8
41
45
86
71010016
วัดท่ามะขาม ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี
8
67
61
128
71010017
พัฒน์พงศ์ บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
9
41
41
82
71010018
บ้านห้วยน้ำขาว บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
14
208
190
398
71010019
หนองบ้านเก่าสามัคคี บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
9
79
84
163
71010020
บ้านตะเคียนงาม บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
8
80
55
135
71010022
บ้านทุ่งศาลา บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
8
46
37
83
71010025
วัดบ้านเก่า บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
9
125
105
230
71010026
วัดพุน้อย บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
9
31
32
63
71010027
ตชด.บ้านประตูด่าน บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
9
110
76
186
71010028
อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี
27
447
400
847
71010029
อนุบาลกาญจนบุรี บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี
57
956
897
1,853
71010030
บ้านหัวนา ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี
8
81
76
157
71010031
บ้านวังสารภี ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี
8
90
84
174
71010032
วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
29
470
477
947
71010033
วัดกาญจนบุรีเก่า ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
9
44
39
83
71010034
บ้านท่าหวี ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
9
53
54
107
71010035
บ้านจันอุย ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
8
35
18
53
71010037
บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
9
66
62
128
71010038
บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
9
51
60
111
71010039
บ้านหนองสามพราน วังด้ง เมืองกาญจนบุรี
8
57
49
106
71010040
บ้านท่ามะนาว วังด้ง เมืองกาญจนบุรี
8
37
29
66
71010041
บ้านวังด้ง วังด้ง เมืองกาญจนบุรี
8
109
94
203
71010042
บ้านท่าทุ่ม วังด้ง เมืองกาญจนบุรี
11
95
77
172
71010043
บ้านท่าโป่ง วังด้ง เมืองกาญจนบุรี
8
40
35
75
71010045
วัดเขาน้อย วังด้ง เมืองกาญจนบุรี
8
65
64
129
71010046
บ้านนากาญจน์ วังเย็น เมืองกาญจนบุรี
9
44
34
78
71010047
บ้านดงยาง วังเย็น เมืองกาญจนบุรี
9
23
20
43
71010048
บ้านวังตะเคียน วังเย็น เมืองกาญจนบุรี
8
43
47
90
71010049
บ้านหนองกลางพง วังเย็น เมืองกาญจนบุรี
9
30
27
57
71010050
ลุ่มโป่งเสี้ยว วังเย็น เมืองกาญจนบุรี
8
40
25
65
71010052
วัดศรีอุปลาราม หนองบัว เมืองกาญจนบุรี
12
161
150
311
71010053
บ้านพุประดู่ หนองบัว เมืองกาญจนบุรี
8
39
28
67
71010054
สมาคมนักเรียนเก่าราชินี หนองบัว เมืองกาญจนบุรี
8
48
31
79
71010055
บ้านหนองบัว หนองบัว เมืองกาญจนบุรี
8
43
46
89
71010056
บ้านพุเลียบ หนองบัว เมืองกาญจนบุรี
11
130
110
240
71010058
บ้านทุ่งนาคราช หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี
11
69
51
120
71010059
บ้านเขาปูน หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี
7
20
15
35
71010060
บ้านวังปลาหมู หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี
8
20
16
36
71010061
บ้านวังลาน หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี
12
147
117
264
71010062
วัดไทยวิวัฒนาราม หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี
8
32
40
72
71010063
บ้านถ้ำ เขาน้อย ท่าม่วง
9
35
29
64
71010064
บ้านดอนคราม เขาน้อย ท่าม่วง
6
6
7
13
71010065
วัดหนองตะโก เขาน้อย ท่าม่วง
11
99
94
193
71010066
บ้านห้วยน้ำโจน เขาน้อย ท่าม่วง
8
68
73
141
71010067
วัดท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อ ท่าม่วง
8
70
62
132
71010068
วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง ท่าม่วง ท่าม่วง
19
300
279
579
71010069
อนุบาลท่าม่วง ท่าม่วง ท่าม่วง
8
65
60
125
71010070
วัดท่าล้อ ท่าล้อ ท่าม่วง
8
70
42
112
71010071
เขาดินวิทยาคาร ท่าล้อ ท่าม่วง
22
204
243
447
71010073
วัดศรีสุวรรณาราม ทุ่งทอง ท่าม่วง
8
57
59
116
71010074
วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ทุ่งทอง ท่าม่วง
12
202
161
363
71010076
บ้านหนองน้ำขุ่น บ้านใหม่ ท่าม่วง
8
45
35
80
71010077
บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) บ้านใหม่ ท่าม่วง
8
71
60
131
71010078
บ้านสระเศรษฐี บ้านใหม่ ท่าม่วง
8
57
54
111
71010079
วัดลําสำรอง บ้านใหม่ ท่าม่วง
8
64
40
104
71010080
บ้านรางสะเดา พังตรุ ท่าม่วง
8
12
15
27
71010081
ตลาดสํารอง พังตรุ ท่าม่วง
8
85
91
176
71010082
วัดหนองพังตรุ พังตรุ ท่าม่วง
12
104
72
176
71010083
บ้านห้วยไร่ พังตรุ ท่าม่วง
9
73
68
141
71010084
บ้านหนองเป็ด พังตรุ ท่าม่วง
12
99
91
190
71010085
วัดม่วงชุม ม่วงชุม ท่าม่วง
9
38
25
63
71010086
วัดชุกพี้ ม่วงชุม ท่าม่วง
11
75
56
131
71010087
วัดขุนไทยธาราราม รางสาลี่ ท่าม่วง
12
163
166
329
71010088
บ้านรางสาลี่ รางสาลี่ ท่าม่วง
8
79
78
157
71010089
วัดสระกลอยสามัคคีธรรม รางสาลี่ ท่าม่วง
8
41
34
75
71010090
บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) วังขนาย ท่าม่วง
8
54
39
93
71010091
วัดวังขนายทายิการาม วังขนาย ท่าม่วง
8
96
108
204
71010093
บ้านหนองตาบ่ง วังขนาย ท่าม่วง
8
50
48
98
71010094
วัดวังศาลา วังศาลา ท่าม่วง
12
163
148
311
71010095
วัดหนองเสือ วังศาลา ท่าม่วง
11
102
115
217
71010096
บ้านหนองสะแก วังศาลา ท่าม่วง
11
100
74
174
71010097
วัดโพธิ์ศรีสุขาราม วังศาลา ท่าม่วง
9
63
64
127
71010099
วัดอินทาราม หนองขาว ท่าม่วง
9
117
81
198
71010100
บ้านห้วยตลุง หนองขาว ท่าม่วง
9
76
80
156
71010101
วัดหนองตะครอง หนองตากยา ท่าม่วง
9
19
23
42
71010102
บ้านโกรกตารอด หนองตากยา ท่าม่วง
9
26
27
53
71010103
ดิศกุล หนองตากยา ท่าม่วง
10
142
126
268
71010104
บ้านหนองอีเห็น หนองตากยา ท่าม่วง
9
35
29
64
71010105
บ้านหนองสองห้อง หนองตากยา ท่าม่วง
12
121
117
238
71010107
วัดยางเกาะ กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย
11
76
68
144
71010108
บ้านกลอนโด กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย
9
35
45
80
71010110
วัดหนองบัว กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย
9
74
62
136
71010111
บ้านแหลมทอง กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย
9
30
24
54
71010112
บ้านทุ่งมะขามเฒ่า กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย
8
74
76
150
71010113
วัดจรเข้เผือก จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
11
103
73
176
71010114
บ้านท่ามะเฟือง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
8
91
86
177
71010115
บ้านท่าเสด็จ จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
8
14
17
31
71010116
วัดถ้ำอ่างหิน จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
7
15
16
31
71010117
บ้านหนองหญ้าปล้อง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
11
81
71
152
71010118
บ้านหนองกวาง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
9
61
48
109
71010119
บ้านทุ่งยาว จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
7
28
22
50
71010120
บ้านหนองโสน จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
8
34
38
72
71010121
บ้านไทรทอง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
11
105
97
202
71010122
บ้านโป่งโก จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
8
63
51
114
71010123
บ้านท่ามะไฟ จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
9
45
50
95
71010124
บ้านเนินไพร ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
8
32
41
73
71010125
บ้านหนองหิน ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
7
17
10
27
71010126
บ้านหนองปล้อง ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
8
51
47
98
71010127
บ้านท่าแย้ ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
8
62
44
106
71010129
บ้านท่าพุ ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
8
73
61
134
71010131
อนุบาลด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
16
188
167
355
71010132
ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
8
68
79
147
71010133
บ้านหนองไผ่ หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย
11
75
79
154
71010134
บ้านหนองปากดง หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย
8
37
34
71
71010135
บ้านหินแด้น หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย
9
71
69
140
71010136
จํารูญเนติศาสตร์ หนองตากยา ท่าม่วง
5
5
6
11
71030041
บ้านน้ำพุ เขาโจด ศรีสวัสดิ์
11
143
117
260
71030042
บ้านสามหลัง เขาโจด ศรีสวัสดิ์
11
87
83
170
71030044
บ้านดงเสลา ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์
11
107
81
188
71030045
บ้านโป่งหวาย ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์
8
68
60
128
71030046
บ้านพุน้ำเปรี้ยว ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์
8
26
24
50
71030047
บ้านท่าสนุ่น ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์
8
34
34
68
71030048
บ้านบนเขาแก่งเรียง ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์
11
107
86
193
71030049
ชุมชนบ้านท่ากระดาน ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์
10
136
143
279
71030050
บ้านหม่องกระแทะ ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์
8
48
34
82
71030051
บ้านเจ้าเณร ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์
11
103
78
181
71030054
วัดถ้ำองจุ นาสวน ศรีสวัสดิ์
9
33
31
64
71030055
บ้านองหลุ นาสวน ศรีสวัสดิ์
9
31
35
66
71030056
บ้านปากนาสวน นาสวน ศรีสวัสดิ์
11
120
92
212
71030057
บ้านองสิต นาสวน ศรีสวัสดิ์
8
55
50
105
71030058
บ้านนาสวน นาสวน ศรีสวัสดิ์
12
65
63
128
71030059
บ้านน้ำมุด แม่กระบุง ศรีสวัสดิ์
11
120
116
236
71030060
บ้านต้นมะพร้าว แม่กระบุง ศรีสวัสดิ์
11
140
127
267
71030061
อนุบาลศรีสวัสดิ์ หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์
11
107
91
198
71030062
บ้านทุ่งนา หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์
11
82
62
144