ข้อมูลบุคลากรแยกตามตำแหน่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 1


จำนวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน สพท. จำแนกตามตำแหน่ง และเพศ
รหัสตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
01
1
0
1
03
1
1
2
09
2
16
18
41
0
4
4
42
1
0
1
43
0
7
7
45
0
8
8
46
0
5
5
47
0
1
1
48
0
1
1
49
0
4
4
50
1
1
2
33
1
6
7
31
0
1
1
105
0
1
1
115
1
0
1
127
2
0
2
129
1
0
1
138
0
1
1
134
0
1
1
101
2
1
3