คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • นายเฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • นางวิชชุดา ทัพซ้าย
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ชำนาญการพิเศษ

  นายวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ชำนาญการพิเศษ
 • ผู้อำนวยการกลุ่ม
 • นางสาวนวมลลิ์ วงษ์สนิท
  อำนวยการ
  นางวิลาวัลย์ ทองแย้ม
  นโยบายและแผน
  นางวลีพร ภาคภูมิ
  บริหารงานบุคคล
  นางสาวกำไลมาศ มีทรัพย์
  ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  นายเกษมพงษ์ พรหมมา
  กลุ่มกฎหมายและคดี