โรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 38 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2566)
ผู้บริหาร
71010002 บ้านแก่งหลวง เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 74 นางสาวสุรีย์พร พิณพาทย์
71010005 วัดท่าน้ำตื้น แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 70 นายพจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา
71010007 บ้านหนองสองตอน แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 78 นางพิณทิพย์ ถึงรัตน์
71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 115 นายอำนวย ธรรมรังษี
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 118 นางสาวนพกนก พลราชม
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 230 นายรัชช์สิทธิ์ ทิพยาลัย
71010042 บ้านท่าทุ่ม วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 73 นางศุภนิจ ลินโดรส (ทรัพย์จรัสแสง)
71010052 วัดศรีอุปลาราม หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 83 นายวุฒิพร ใจสงบ
71010056 บ้านพุเลียบ หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 81 นายอานนท์ เกียรติสาร
71010058 บ้านทุ่งนาคราช หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 33 นางปณีตา ตะพังพินิจการ
71010061 บ้านวังลาน หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 88 นางสุวรรณา เจิมจรุง
71010065 วัดหนองตะโก เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 51 นายกนก พิลา
71010071 เขาดินวิทยาคาร ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 118 นางสาววิไล กวางคีรี
71010074 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 100 นายสุจินต์ หอมเสมอ
71010082 วัดหนองพังตรุ พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 49 นางสาวธปารย์เอื้อ มณีสุวรรณ์
71010084 บ้านหนองเป็ด พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 52 นางสาวนันทวรรณ์ ศิริโชติเดชาวรกุล
71010086 วัดชุกพี้ ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 59 นายปรีชา หัตถาครองหทัย
71010087 วัดขุนไทยธาราราม รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 95 นางสาวปรียา พลายพงษา
71010094 วัดวังศาลา วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 97 นางธัญลักษณ์ อัยวรรณ
71010095 วัดหนองเสือ วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 51 นางสุณัฐญา เหลี่ยมเพ็ง
71010096 บ้านหนองสะแก วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 51 นายณัฐพล นิพัทธ์ธรรมกุล
71010105 บ้านหนองสองห้อง หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 52 นายจีระ ศรีสุขใส
71010107 วัดยางเกาะ กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 23 นางสาวศศิมาพร คชาชัย
71010113 วัดจรเข้เผือก จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 37 นายณัฐภัทร์ ตวันคำ
71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 38 นายปรีชา พึ่งเจียม
71010121 บ้านไทรทอง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 56 นายสำเนาว์ นาคพิรุณ
71010133 บ้านหนองไผ่ หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 41 นางสาวนุชสรา บุญเลิศ
71030041 บ้านน้ำพุ เขาโจด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 68 นายวิชา ลำใยขจี
71030042 บ้านสามหลัง เขาโจด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 46 นางสาวสิริลักษณ์ หาปัญณะ
71030044 บ้านดงเสลา ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 75 นายอำนาจ ทัดสวน
71030048 บ้านบนเขาแก่งเรียง ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 60 นางสาวบุษยา ลิมปิทีปราการ
71030051 บ้านเจ้าเณร ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 40 นางสาวภูวรินทร์ จาริยกันทะวงค์
71030056 บ้านปากนาสวน นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 72 นางเพชรินทร์ เหล็กมา
71030058 บ้านนาสวน นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 34
71030059 บ้านน้ำมุด แม่กระบุง ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 61 นายยุทธ์ อนันต์ชัยลิขิต
71030060 บ้านต้นมะพร้าว แม่กระบุง ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 66 นางสาวชัชดา สุนทรธรรม
71030061 อนุบาลศรีสวัสดิ์ หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 40 นายนายภมรพล หงษ์เวียงจันทร์
71030062 บ้านทุ่งนา หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 54 นายยิ่งยศ พละเลิศ