สถิติผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

แผนที่ระดับ O-NET ป.6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเขตพื้นที่ ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเขตพื้นที่ ค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (เขตพื้นที่)
ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (เขตพื้นที่)
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
2562
48.63
29.70
31.00
34.64
35.99
2563
54.22
27.60
36.47
37.73
39.01
2564
48.74
34.73
34.84
33.25
37.89
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (เขตพื้นที่)
ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (เขตพื้นที่)
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
2562
52.54
28.47
22.87
28.5
33.10
2563
52.39
23.18
28.55
29.33
33.36
2564
44.87
25.92
20.02
27.85
29.67
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
เขตพื้นที่
48.74
34.73
34.84
33.25
37.89
สพฐ.
49.54
35.46
35.85
33.68
38.63
ประเทศ
50.38
39.22
36.83
34.31
40.19
แผนที่ระดับ O-NET ม.3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเขตพื้นที่ ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเขตพื้นที่ ค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
เขตพื้นที่
44.87
25.92
20.02
27.85
29.67
สพฐ.
52.13
30.79
24.75
31.67
34.84
ประเทศ
51.19
31.11
24.47
31.45
34.56
เลือกปีการศึกษา
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2562
2563
2564
ภาษาไทย
48.63
54.22
48.74
ภาษาอังกฤษ
29.70
27.60
34.73
คณิตศาสตร์
31.00
36.47
34.84
วิทยาศาสตร์
34.64
37.73
33.25
รวม
35.99
39.01
37.89
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2562
2563
2564
ภาษาไทย
52.54
52.39
44.87
ภาษาอังกฤษ
28.47
23.18
25.92
คณิตศาสตร์
22.87
28.55
20.02
วิทยาศาสตร์
28.5
29.33
27.85
รวม
33.10
33.36
29.67