50

อำเภอเมืองกาญจนบุรี

19

อำเภอศรีสวัสดิ์

40

อำเภอท่าม่วง

26

อำเภอด่านมะขามเตี้ย
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 60 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2566)
ห้องเรียน
(2566)
บุคลากร ผู้บริหาร
71010001 บ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
71010003 วัดถ้ำมังกรทอง เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
38
8
7
นางสาวนันทินี ภุมรินทร์
71010006 ท่าพะเนียดกุญชร แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
97
9
11
นายอภินันท์ ลิ้มกุล
71010011 บ้านทับศิลา ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
71010015 วัดบ้านยาง ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
83
8
10
ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎิ์ ใบบัว
71010017 พัฒน์พงศ์ บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
80
9
8
นายชัชวาล โล่ห์สุวรรณ
71010022 บ้านทุ่งศาลา บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
78
8
7
71010026 วัดพุน้อย บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
62
9
8
นางสาวทิพวรรณ ล้วนปสิทธิ์สกุล
71010033 วัดกาญจนบุรีเก่า ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
82
9
11
สิบเอกกฤชณรงค์ สุภาพ
71010034 บ้านท่าหวี ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
106
9
12
นางกมลวรรณ ศรีละมุล
71010035 บ้านจันอุย ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
53
8
8
71010038 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
111
9
13
นายศิตณศักดิ์ สิงขรรักษ์
71010039 บ้านหนองสามพราน วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
101
8
7
นางสาวณัฐนิช ศรีลาคำ
71010040 บ้านท่ามะนาว วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
5
71010043 บ้านท่าโป่ง วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
80
8
3
71010046 บ้านนากาญจน์ วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
74
9
8
นางจันทรา เกตุจันทร์
71010047 บ้านดงยาง วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
40
9
8
71010048 บ้านวังตะเคียน วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
93
8
4
71010049 บ้านหนองกลางพง วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
56
9
8
นายสำราญ รักษาสัตย์
71010050 ลุ่มโป่งเสี้ยว วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
10
นางสาวนาฎตยา ไตรผล
71010053 บ้านพุประดู่ หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
8
นางศิริพร เพ็ชรไพฑูรย์
71010054 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
80
8
7
นายอดิศักดิ์ ปริยาปัญจางค์
71010055 บ้านหนองบัว หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
90
8
11
นางสาวขนิษฐา สอาดเอี่ยม
71010059 บ้านเขาปูน หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
36
7
8
71010060 บ้านวังปลาหมู หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
42
8
7
71010062 วัดไทยวิวัฒนาราม หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
71
8
9
นางคำกอง รอดดารา
71010063 บ้านถ้ำ เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
63
9
9
71010064 บ้านดอนคราม เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
13
6
3
71010076 บ้านหนองน้ำขุ่น บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
80
8
8
นางวันทนา พรานเจริญ
71010078 บ้านสระเศรษฐี บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
111
8
9
71010079 วัดลําสำรอง บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
105
8
10
นางกมลรัตน์ อะโน
71010080 บ้านรางสะเดา พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
27
8
6
71010085 วัดม่วงชุม ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
63
9
10
นางน้ำปรุง หอมเสมอ
71010089 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
74
8
9
71010090 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
101
8
9
นายกฤษกรณ์ วงศ์สิทธิพิศาล
71010093 บ้านหนองตาบ่ง วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
100
8
12
นายวิวรรธน์ วรรณศิริ
71010101 วัดหนองตะครอง หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
43
9
8
นางพิสมัย ตุติ
71010102 บ้านโกรกตารอด หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
51
9
9
นายพอเจต จำปาทอง
71010104 บ้านหนองอีเห็น หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
67
9
6
นางสาวจิราภรณ์ เจริญเชื้อ
71010108 บ้านกลอนโด กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
80
9
9
71010111 บ้านแหลมทอง กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
52
9
6
71010115 บ้านท่าเสด็จ จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
32
8
4
71010116 วัดถ้ำอ่างหิน จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
33
8
6
นางสาวกิตติมา วงศ์รุ่งเรืองชัย
71010118 บ้านหนองกวาง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
109
9
10
นางนภสร พุทธรักษา
71010119 บ้านทุ่งยาว จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
50
7
6
นางทิพวรรณ ศรท้วม
71010120 บ้านหนองโสน จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
75
8
7
นางสาวขนิษฐา โสมโสภา
71010122 บ้านโป่งโก จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
115
8
10
นายมนตรี อินจีน
71010123 บ้านท่ามะไฟ จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
98
9
10
นางกัญชลี รักษาสัตย์
71010124 บ้านเนินไพร ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
75
8
8
นางสาวจิราภรณ์ สุขสำราญ
71010125 บ้านหนองหิน ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
29
7
4
71010126 บ้านหนองปล้อง ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
99
8
10
71010127 บ้านท่าแย้ ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
104
8
10
นายกฤตภัค มหาบุญญารักษ์
71010134 บ้านหนองปากดง หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
68
8
8
นางสาวอรทัย บุญเส็ง
71010136 จํารูญเนติศาสตร์ หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
11
5
3
71030046 บ้านพุน้ำเปรี้ยว ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
10
นางสาวพรพรรณ ผาสุวรรณ
71030047 บ้านท่าสนุ่น ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
69
8
8
นางสะอาด ดาบแก้ว
71030050 บ้านหม่องกระแทะ ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
83
8
10
นายนพรัตน์ สอ้าง
71030054 วัดถ้ำองจุ นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
64
9
9
นายนิคม แสวงหา
71030055 บ้านองหลุ นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
65
9
10
นายอิทธิพร สุขทวี
71030057 บ้านองสิต นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
108
8
11
นางวนิดา ยั้งประยุทธ์