50

อำเภอเมืองกาญจนบุรี

19

อำเภอศรีสวัสดิ์

40

อำเภอท่าม่วง

26

อำเภอด่านมะขามเตี้ย
เส้นทางจากเขตไปโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 135 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน เส้นทางจากเขตไปโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2566)
ห้องเรียน
(2566)
บุคลากร ผู้บริหาร
71010001 บ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) แสดงเส้นทาง เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
71010002 บ้านแก่งหลวง แสดงเส้นทาง เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
256
11
18
นางสาวสุรีย์พร พิณพาทย์
71010003 วัดถ้ำมังกรทอง แสดงเส้นทาง เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
38
8
7
นางสาวนันทินี ภุมรินทร์
71010005 วัดท่าน้ำตื้น แสดงเส้นทาง แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
242
11
16
นายพจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา
71010006 ท่าพะเนียดกุญชร แสดงเส้นทาง แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
97
9
11
นายอภินันท์ ลิ้มกุล
71010007 บ้านหนองสองตอน แสดงเส้นทาง แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
310
11
18
นางพิณทิพย์ ถึงรัตน์
71010011 บ้านทับศิลา แสดงเส้นทาง ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) แสดงเส้นทาง ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
422
16
20
นายอำนวย ธรรมรังษี
71010014 บ้านหัวหิน แสดงเส้นทาง ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
164
8
16
นายประเสริฐ หนูรุ่น
71010015 วัดบ้านยาง แสดงเส้นทาง ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
83
8
10
ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎิ์ ใบบัว
71010016 วัดท่ามะขาม แสดงเส้นทาง ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
131
8
10
นางรุ่งทิพย์ ทองสิทธิ์
71010017 พัฒน์พงศ์ แสดงเส้นทาง บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
80
9
8
นายชัชวาล โล่ห์สุวรรณ
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว แสดงเส้นทาง บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
400
15
19
นางสาวนพกนก พลราชม
71010019 หนองบ้านเก่าสามัคคี แสดงเส้นทาง บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
165
9
14
นางสาวภัทรภร บุญอุทิศ
71010020 บ้านตะเคียนงาม แสดงเส้นทาง บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
137
8
11
นายบัณฑิต เพชรเทียนชัย
71010022 บ้านทุ่งศาลา แสดงเส้นทาง บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
78
8
7
71010025 วัดบ้านเก่า แสดงเส้นทาง บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
240
9
14
นางสาวภัทรวี ธนะฤกษ์
71010026 วัดพุน้อย แสดงเส้นทาง บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
62
9
8
นางสาวทิพวรรณ ล้วนปสิทธิ์สกุล
71010027 ตชด.บ้านประตูด่าน แสดงเส้นทาง บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
188
9
15
นางเบญจวรรณ กลิ่นเกษร
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม แสดงเส้นทาง บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
849
27
49
นายรัชช์สิทธิ์ ทิพยาลัย
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี แสดงเส้นทาง บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
1,864
57
129
นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง
71010030 บ้านหัวนา แสดงเส้นทาง ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
157
8
14
นายกณวรรธน์ แก่นแก้ว
71010031 บ้านวังสารภี แสดงเส้นทาง ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
173
8
15
นายยงยุทธ ไกรบำรุง
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" แสดงเส้นทาง ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
949
29
48
นางบุษกร ห้าสกุล
71010033 วัดกาญจนบุรีเก่า แสดงเส้นทาง ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
82
9
11
สิบเอกกฤชณรงค์ สุภาพ
71010034 บ้านท่าหวี แสดงเส้นทาง ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
106
9
12
นางกมลวรรณ ศรีละมุล
71010035 บ้านจันอุย แสดงเส้นทาง ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
53
8
8
71010037 บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) แสดงเส้นทาง ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
125
9
13
นางโฉมเฉลา ศรีสนาม
71010038 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" แสดงเส้นทาง ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
111
9
13
นายศิตณศักดิ์ สิงขรรักษ์
71010039 บ้านหนองสามพราน แสดงเส้นทาง วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
101
8
7
นางสาวณัฐนิช ศรีลาคำ
71010040 บ้านท่ามะนาว แสดงเส้นทาง วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
5
71010041 บ้านวังด้ง แสดงเส้นทาง วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
201
8
13
นายสิทธิพล ปานกลาง
71010042 บ้านท่าทุ่ม แสดงเส้นทาง วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
184
11
14
นางศุภนิจ ลินโดรส (ทรัพย์จรัสแสง)
71010043 บ้านท่าโป่ง แสดงเส้นทาง วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
80
8
3
71010045 วัดเขาน้อย แสดงเส้นทาง วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
127
8
11
นางกชพร รักราษฎร์
71010046 บ้านนากาญจน์ แสดงเส้นทาง วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
74
9
8
นางจันทรา เกตุจันทร์
71010047 บ้านดงยาง แสดงเส้นทาง วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
40
9
8
71010048 บ้านวังตะเคียน แสดงเส้นทาง วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
93
8
4
71010049 บ้านหนองกลางพง แสดงเส้นทาง วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
56
9
8
นายสำราญ รักษาสัตย์
71010050 ลุ่มโป่งเสี้ยว แสดงเส้นทาง วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
10
นางสาวนาฎตยา ไตรผล
71010052 วัดศรีอุปลาราม แสดงเส้นทาง หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
309
12
18
นายวุฒิพร ใจสงบ
71010053 บ้านพุประดู่ แสดงเส้นทาง หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
8
นางศิริพร เพ็ชรไพฑูรย์
71010054 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี แสดงเส้นทาง หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
80
8
7
นายอดิศักดิ์ ปริยาปัญจางค์
71010055 บ้านหนองบัว แสดงเส้นทาง หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
90
8
11
นางสาวขนิษฐา สอาดเอี่ยม
71010056 บ้านพุเลียบ แสดงเส้นทาง หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
239
11
18
นายอานนท์ เกียรติสาร
71010058 บ้านทุ่งนาคราช แสดงเส้นทาง หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
122
11
14
นางปณีตา ตะพังพินิจการ
71010059 บ้านเขาปูน แสดงเส้นทาง หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
36
7
8
71010060 บ้านวังปลาหมู แสดงเส้นทาง หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
42
8
7
71010061 บ้านวังลาน แสดงเส้นทาง หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
269
12
19
นางสุวรรณา เจิมจรุง
71010062 วัดไทยวิวัฒนาราม แสดงเส้นทาง หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
71
8
9
นางคำกอง รอดดารา
71010063 บ้านถ้ำ แสดงเส้นทาง เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
63
9
9
71010064 บ้านดอนคราม แสดงเส้นทาง เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
13
6
3
71010065 วัดหนองตะโก แสดงเส้นทาง เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
185
11
15
นายกนก พิลา
71010066 บ้านห้วยน้ำโจน แสดงเส้นทาง เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
142
8
12
นางสาวนิภัทรา สังข์มณี
71010067 วัดท่าตะคร้อ แสดงเส้นทาง ท่าตะคร้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
133
8
13
นายกษิตินาถ คำษร
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง แสดงเส้นทาง ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
583
19
28
นางจารุวรรณ วงษ์วรเทวา
71010069 อนุบาลท่าม่วง แสดงเส้นทาง ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
121
8
12
นางสาวจริยา สีคุณ
71010070 วัดท่าล้อ แสดงเส้นทาง ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
122
8
16
นายทะวิด ผ่องกัล
71010071 เขาดินวิทยาคาร แสดงเส้นทาง ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
445
22
30
นางสาววิไล กวางคีรี
71010073 วัดศรีสุวรรณาราม แสดงเส้นทาง ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
126
8
12
นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย
71010074 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ แสดงเส้นทาง ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
354
12
17
นายสุจินต์ หอมเสมอ
71010076 บ้านหนองน้ำขุ่น แสดงเส้นทาง บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
80
8
8
นางวันทนา พรานเจริญ
71010077 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) แสดงเส้นทาง บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
131
8
12
นายอภิชาติ จันทร์สว่าง
71010078 บ้านสระเศรษฐี แสดงเส้นทาง บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
111
8
9
71010079 วัดลําสำรอง แสดงเส้นทาง บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
105
8
10
นางกมลรัตน์ อะโน
71010080 บ้านรางสะเดา แสดงเส้นทาง พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
27
8
6
71010081 ตลาดสํารอง แสดงเส้นทาง พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
173
8
13
นายชาติกุลพล สมยาภักดี
71010082 วัดหนองพังตรุ แสดงเส้นทาง พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
177
12
20
นางสาวธปารย์เอื้อ มณีสุวรรณ์
71010083 บ้านห้วยไร่ แสดงเส้นทาง พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
136
9
14
นางสาววชรพร เพิ่มพูล
71010084 บ้านหนองเป็ด แสดงเส้นทาง พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
191
12
19
นางสาวนันทวรรณ์ ศิริโชติเดชาวรกุล
71010085 วัดม่วงชุม แสดงเส้นทาง ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
63
9
10
นางน้ำปรุง หอมเสมอ
71010086 วัดชุกพี้ แสดงเส้นทาง ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
133
11
17
นายปรีชา หัตถาครองหทัย
71010087 วัดขุนไทยธาราราม แสดงเส้นทาง รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
336
12
19
นางสาวปรียา พลายพงษา
71010088 บ้านรางสาลี่ แสดงเส้นทาง รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
162
8
13
ว่าที่ร้อยตรีชิดชัย ทองโบราณ
71010089 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม แสดงเส้นทาง รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
74
8
9
71010090 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) แสดงเส้นทาง วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
101
8
9
นายกฤษกรณ์ วงศ์สิทธิพิศาล
71010091 วัดวังขนายทายิการาม แสดงเส้นทาง วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
200
8
13
นายโกวิทย์ น้อยวิจิตร์
71010093 บ้านหนองตาบ่ง แสดงเส้นทาง วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
100
8
12
นายวิวรรธน์ วรรณศิริ
71010094 วัดวังศาลา แสดงเส้นทาง วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
298
12
17
นางธัญลักษณ์ อัยวรรณ
71010095 วัดหนองเสือ แสดงเส้นทาง วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
207
11
18
นางสุณัฐญา เหลี่ยมเพ็ง
71010096 บ้านหนองสะแก แสดงเส้นทาง วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
171
11
16
นายณัฐพล นิพัทธ์ธรรมกุล
71010097 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม แสดงเส้นทาง วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
123
9
15
นางสาวอุไรวรรณ อรเพ็ชร
71010099 วัดอินทาราม แสดงเส้นทาง หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
196
9
19
นางสุพัตรา คชสาร
71010100 บ้านห้วยตลุง แสดงเส้นทาง หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
153
9
18
นางสาวณิชชยา แสงสว่าง
71010101 วัดหนองตะครอง แสดงเส้นทาง หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
43
9
8
นางพิสมัย ตุติ
71010102 บ้านโกรกตารอด แสดงเส้นทาง หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
51
9
9
นายพอเจต จำปาทอง
71010103 ดิศกุล แสดงเส้นทาง หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
272
10
14
นางสาวรัชนีกรณ์ วงษ์ทิพย์
71010104 บ้านหนองอีเห็น แสดงเส้นทาง หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
67
9
6
นางสาวจิราภรณ์ เจริญเชื้อ
71010105 บ้านหนองสองห้อง แสดงเส้นทาง หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
239
12
19
นายจีระ ศรีสุขใส
71010107 วัดยางเกาะ แสดงเส้นทาง กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
144
11
17
นางสาวศศิมาพร คชาชัย
71010108 บ้านกลอนโด แสดงเส้นทาง กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
80
9
9
71010110 วัดหนองบัว แสดงเส้นทาง กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
137
9
13
นายอัสนัย สมานบุตร
71010111 บ้านแหลมทอง แสดงเส้นทาง กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
52
9
6
71010112 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า แสดงเส้นทาง กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
144
8
11
นางกมลฉัตร โล่ห์สุวรรณ
71010113 วัดจรเข้เผือก แสดงเส้นทาง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
175
11
16
นายณัฐภัทร์ ตวันคำ
71010114 บ้านท่ามะเฟือง แสดงเส้นทาง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
182
8
13
นางกฤษดา ธรรมรังษี
71010115 บ้านท่าเสด็จ แสดงเส้นทาง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
32
8
4
71010116 วัดถ้ำอ่างหิน แสดงเส้นทาง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
33
8
6
นางสาวกิตติมา วงศ์รุ่งเรืองชัย
71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง แสดงเส้นทาง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
151
11
17
นายปรีชา พึ่งเจียม
71010118 บ้านหนองกวาง แสดงเส้นทาง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
109
9
10
นางนภสร พุทธรักษา
71010119 บ้านทุ่งยาว แสดงเส้นทาง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
50
7
6
นางทิพวรรณ ศรท้วม
71010120 บ้านหนองโสน แสดงเส้นทาง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
75
8
7
นางสาวขนิษฐา โสมโสภา
71010121 บ้านไทรทอง แสดงเส้นทาง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
206
11
16
นายสำเนาว์ นาคพิรุณ
71010122 บ้านโป่งโก แสดงเส้นทาง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
115
8
10
นายมนตรี อินจีน
71010123 บ้านท่ามะไฟ แสดงเส้นทาง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
98
9
10
นางกัญชลี รักษาสัตย์
71010124 บ้านเนินไพร แสดงเส้นทาง ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
75
8
8
นางสาวจิราภรณ์ สุขสำราญ
71010125 บ้านหนองหิน แสดงเส้นทาง ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
29
7
4
71010126 บ้านหนองปล้อง แสดงเส้นทาง ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
99
8
10
71010127 บ้านท่าแย้ แสดงเส้นทาง ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
104
8
10
นายกฤตภัค มหาบุญญารักษ์
71010129 บ้านท่าพุ แสดงเส้นทาง ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
134
8
12
นายเกียติศักดิ์ ประดับวงศ์
71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย แสดงเส้นทาง ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
365
16
20
นางเบญจมาศ ลิขิตวัฒนกิจ
71010132 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) แสดงเส้นทาง ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
147
8
11
นายอนุศักดิ์ แร่มี
71010133 บ้านหนองไผ่ แสดงเส้นทาง หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
153
11
17
นางสาวนุชสรา บุญเลิศ
71010134 บ้านหนองปากดง แสดงเส้นทาง หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
68
8
8
นางสาวอรทัย บุญเส็ง
71010135 บ้านหินแด้น แสดงเส้นทาง หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
137
9
15
นายทวี ชูศรี
71010136 จํารูญเนติศาสตร์ แสดงเส้นทาง หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
11
5
3
71030041 บ้านน้ำพุ แสดงเส้นทาง เขาโจด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
260
11
19
นายวิชา ลำใยขจี
71030042 บ้านสามหลัง แสดงเส้นทาง เขาโจด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
172
11
17
นางสาวสิริลักษณ์ หาปัญณะ
71030044 บ้านดงเสลา แสดงเส้นทาง ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
187
11
17
นายอำนาจ ทัดสวน
71030045 บ้านโป่งหวาย แสดงเส้นทาง ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
138
8
13
นางสาวสายหยุด ห้าวเจริญ
71030046 บ้านพุน้ำเปรี้ยว แสดงเส้นทาง ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
10
นางสาวพรพรรณ ผาสุวรรณ
71030047 บ้านท่าสนุ่น แสดงเส้นทาง ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
69
8
8
นางสะอาด ดาบแก้ว
71030048 บ้านบนเขาแก่งเรียง แสดงเส้นทาง ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
193
11
16
นางสาวบุษยา ลิมปิทีปราการ
71030049 ชุมชนบ้านท่ากระดาน แสดงเส้นทาง ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
278
11
13
นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง
71030050 บ้านหม่องกระแทะ แสดงเส้นทาง ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
83
8
10
นายนพรัตน์ สอ้าง
71030051 บ้านเจ้าเณร แสดงเส้นทาง ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
184
11
19
นางสาวภูวรินทร์ จาริยกันทะวงค์
71030054 วัดถ้ำองจุ แสดงเส้นทาง นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
64
9
9
นายนิคม แสวงหา
71030055 บ้านองหลุ แสดงเส้นทาง นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
65
9
10
นายอิทธิพร สุขทวี
71030056 บ้านปากนาสวน แสดงเส้นทาง นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
201
11
13
นางเพชรินทร์ เหล็กมา
71030057 บ้านองสิต แสดงเส้นทาง นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
108
8
11
นางวนิดา ยั้งประยุทธ์
71030058 บ้านนาสวน แสดงเส้นทาง นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
127
12
15
71030059 บ้านน้ำมุด แสดงเส้นทาง แม่กระบุง ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
229
11
17
นายยุทธ์ อนันต์ชัยลิขิต
71030060 บ้านต้นมะพร้าว แสดงเส้นทาง แม่กระบุง ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
273
11
18
นางสาวชัชดา สุนทรธรรม
71030061 อนุบาลศรีสวัสดิ์ แสดงเส้นทาง หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
202
11
18
นายนายภมรพล หงษ์เวียงจันทร์
71030062 บ้านทุ่งนา แสดงเส้นทาง หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
144
11
16
นายยิ่งยศ พละเลิศ