ข้อมูลนักเรียน (10 มิถุนายน 2566)

22,515
จำนวนนักเรียน
11,843
นักเรียนชาย
10,672
นักเรียนหญิง
1,339
ห้องเรียน
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เปรียบจำนวนนักเรียนตามระดับชั้น
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 มิถุนายน 2566)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
45
292
257
549
143
976
956
1,932
145
1,119
1,027
2,146
รวมอนุบาล
333
2,387
2,240
4,627
146
1,306
1,126
2,432
149
1,322
1,210
2,532
ประถมศึกษาปีที่ 3
147
1,313
1,171
2,484
ประถมศึกษาปีที่ 4
149
1,356
1,238
2,594
ประถมศึกษาปีที่ 5
147
1,373
1,228
2,601
ประถมศึกษาปีที่ 6
146
1,340
1,276
2,616
รวมประถมศึกษา
884
8,010
7,249
15,259
มัธยมศึกษาปีที่ 1
42
493
418
911
มัธยมศึกษาปีที่ 2
40
502
397
899
40
451
368
819
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
122
1,446
1,183
2,629
รวมทั้งหมด
1,339
11,843
10,672
22,515
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายอำเภอ (10 มิถุนายน 2566)
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
50
526
5,281
4,694
9,975
19
191
1,609
1,419
3,028
40
387
3,343
3,075
6,418
26
235
1,610
1,484
3,094
รวมทั้งหมด
135
1,339
11,843
10,672
22,515
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายตำบลและอำเภอ (10 มิถุนายน 2566)
ตำบล
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
1
57
966
898
1,864
1
27
458
391
849
2
16
171
159
330
3
24
198
180
378
3
31
343
306
649
5
47
421
364
785
6
73
719
707
1,426
6
51
413
346
759
2
16
235
187
422
5
46
293
247
540
3
19
156
138
294
8
76
728
622
1,350
5
43
180
149
329
5
49
299
266
565
4
35
240
205
445
2
22
189
157
346
4
41
394
344
738
2
22
230
202
432
2
22
257
245
502
2
27
360
344
704
3
24
206
195
401
4
43
411
388
799
2
30
272
295
567
2
18
186
163
349
2
20
267
213
480
4
34
204
199
403
2
20
112
84
196
4
32
237
190
427
5
49
378
326
704
1
8
71
62
133
3
28
286
286
572
6
54
353
330
683
7
63
497
456
953
5
46
284
273
557
11
98
646
580
1,226
3
28
183
175
358
รวมทั้งหมด
135
1,339
11,843
10,672
22,515
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 4627 คน

20.55%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 15259 คน

67.77%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 2629 คน

11.68%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนนักเรียน จำแนกตามกลุ่มโรงเรียน