ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 20 คน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
71010002 บ้านแก่งหลวง นางสาววิภา เอี่ยมสำอางค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010007 บ้านหนองสองตอน นางสาวพรสิริ ซ่อมแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) นางวัชรปาณี สืบพิมพาวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010018 บ้านห้วยน้ำขาว นางสาววราพร แต้มเรืองอิฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางผุสดี แสงหล่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นายพิเชษฐ์ ทรงพันธุ์คชสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นายวิรัตน์ อารีรอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นายธันยวีร์ นุ่มนิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นางสาวศิริพร สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010029 อนุบาลกาญจนบุรี นายสุชาติ ครุฑสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางสาวทิพวรรณ เดชตรียภพ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นายณัฐภัทร สุดจิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" นางสาวจุฑามาศ ศิลป์ไพบูลย์พานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
71010056 บ้านพุเลียบ นายธันวา ทรัพย์ธนภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010061 บ้านวังลาน นางสาวนภัสพร ทองพราย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง นายนัฐกร สุยะราช รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010071 เขาดินวิทยาคาร นางสาวสาวิตรี ตันกิตติมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย นางสาวปรารถนา ตันติกุลไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
71030058 บ้านนาสวน นายประวิทย์ เถกิงกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
71030060 บ้านต้นมะพร้าว นายสถาพร บุญเส็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู