ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด อำเภอศรีสวัสดิ์

19
โรงเรียนในสังกัด
11
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
6
โรงเรียนขนาดเล็ก
6
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อำเภอศรีสวัสดิ์
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 0
0.00
21 - 40 คน
 0
0.00
41 - 60 คน
 1
5.26
61 - 80 คน
 3
15.79
81 - 100 คน
 1
5.26
101 - 120 คน
 1
5.26
รวม
 6
31.58
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 7
36.84
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 6
31.58
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 19
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 6 แห่ง

31.58%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 13 แห่ง

68.42%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 0 แห่ง

0.00%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 8 แห่ง

42.11%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 11 แห่ง

57.89%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด