ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด อำเภอด่านมะขามเตี้ย

26
โรงเรียนในสังกัด
5
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
14
โรงเรียนขนาดเล็ก
4
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อำเภอด่านมะขามเตี้ย
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 0
0.00
21 - 40 คน
 3
11.54
41 - 60 คน
 2
7.69
61 - 80 คน
 4
15.38
81 - 100 คน
 3
11.54
101 - 120 คน
 3
11.54
รวม
 14
53.85
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 10
38.46
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 1
3.85
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 1
3.85
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 26
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 14 แห่ง

53.85%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 11 แห่ง

42.31%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 1 แห่ง

3.85%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 21 แห่ง

80.77%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5 แห่ง

19.23%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด