50

อำเภอเมืองกาญจนบุรี

19

อำเภอศรีสวัสดิ์

40

อำเภอท่าม่วง

26

อำเภอด่านมะขามเตี้ย
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 7 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2567)
ห้องเรียน
(2567)
บุคลากร ผู้บริหาร
71010124 บ้านเนินไพร ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
75
9
8
นางสาวจิราภรณ์ สุขสำราญ
71010125 บ้านหนองหิน ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
23
6
4
71010126 บ้านหนองปล้อง ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
87
8
10
71010127 บ้านท่าแย้ ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
110
8
10
นายกฤตภัค มหาบุญญารักษ์
71010129 บ้านท่าพุ ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
125
8
12
นายเกียติศักดิ์ ประดับวงศ์
71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
332
13
20
นางเบญจมาศ ลิขิตวัฒนกิจ
71010132 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
133
8
11
นายอนุศักดิ์ แร่มี