ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด อำเภอท่าม่วง

40
โรงเรียนในสังกัด
11
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
14
โรงเรียนขนาดเล็ก
13
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อำเภอท่าม่วง
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 2
5.00
21 - 40 คน
 1
2.50
41 - 60 คน
 2
5.00
61 - 80 คน
 5
12.50
81 - 100 คน
 2
5.00
101 - 120 คน
 3
7.50
รวม
 14
35.00
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 18
45.00
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 4
10.00
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 3
7.50
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 1
2.50
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 40
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 14 แห่ง

35.00%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 22 แห่ง

55.00%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 4 แห่ง

10.00%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 29 แห่ง

72.50%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 11 แห่ง

27.50%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด