ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด อำเภอเมืองกาญจนบุรี

50
โรงเรียนในสังกัด
11
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
26
โรงเรียนขนาดเล็ก
13
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อำเภอเมืองกาญจนบุรี
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 2
4.00
21 - 40 คน
 3
6.00
41 - 60 คน
 3
6.00
61 - 80 คน
 10
20.00
81 - 100 คน
 8
16.00
101 - 120 คน
 3
6.00
รวม
 26
52.00
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 11
22.00
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 6
12.00
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 4
8.00
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 2
4.00
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 1
2.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 50
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 26 แห่ง

52.00%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 17 แห่ง

34.00%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 6 แห่ง

12.00%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 1 แห่ง

2.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 39 แห่ง

78.00%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 11 แห่ง

22.00%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
จำนวนโรงเรียน 50 แห่ง 13 ตำบล