สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

135
โรงเรียนในสังกัด
21,832
จำนวนนักเรียน
1,841
จำนวนครูและบุคลากร
72
บุคลากร สพท.
ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 3
2.22
21 - 40 คน
 6
4.44
41 - 60 คน
 14
10.37
61 - 80 คน
 14
10.37
81 - 100 คน
 16
11.85
101 - 120 คน
 9
6.67
รวม
 61
45.19
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 45
33.33
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 16
11.85
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 7
5.19
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 3
2.22
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 1
0.74
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 133
98.52
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 61 แห่ง 45.19%

45.19%

นักเรียน 121 - 499 คน จำนวน 68 แห่ง 50.37%

50.37%

นักเรียน 500 - 1499 คน จำนวน 3 แห่ง 2.22%

2.22%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 1 แห่ง 0.74%

0.74%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 97 แห่ง 71.85%

71.85%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 38 แห่ง 28.15%

28.15%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามกลุ่มโรงเรียน
-ยังไม่กำหนดเครือข่าย-
รายละเอียดทั้งหมด